สถาบันไฟฟ้าฯจับมือ สสว.จัดสัมมนาฟรี โอกาสการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในระเบียบโลกใหม่หนุนธุรกิจไทยเติบโตหลังโควิด-19

สถาบันไฟฟ้าฯจับมือ สสว.จัดสัมมนาฟรีโอกาสการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในระเบียบโลกใหม่หนุนธุรกิจไทยเติบโตหลังโควิด-19
สถาบันไฟฟ้าฯจับมือ สสว.จัดสัมมนาฟรีโอกาสการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในระเบียบโลกใหม่หนุนธุรกิจไทยเติบโตหลังโควิด-19

สถาบันไฟฟ้าฯจับมือ สสว.จัดสัมมนาฟรี โอกาสการค้า การลงทุนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในระเบียบโลกใหม่หนุนธุรกิจไทยเติบโตหลังโควิด–19

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการเข้าไปให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การผลิต การเงิน และให้ปรึกษาแนะนำเชิงลึกโดยการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น ช่วยสร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสร้างสรรค์ รวมทั้งต่อยอดจนสามารถได้รับมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นรูปธรรมให้กับผู้ประกอบการไทย

ล่าสุด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดงาน “โอกาสการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในระเบียบโลกใหม่” วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30–16.00 . ณ ห้องอินฟินิตี้ 1&2 ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ) กรุงเทพฯ พบวิทยากรมากมาย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ โหราชัยกุล ศูนย์อินเดียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ผู้เชี่ยวชาญตลาดเอเชียใต้ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า สแกนคิวอาร์โค้ช

นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า “การจัดงานเสวนาครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาองค์กรเพื่อแสงหาโอกาสบนความปกติใหม่ (New Normal) ด้วยการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) รู้ทัน เข้าใจ การเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิทัล (Digital Age) เพื่อการพัฒนาองค์กรเพื่อแสงหาโอกาสบนความปกติใหม่ (New Normal) ตลอดจนการนำองค์กรในยุคดิจิทัล กับการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาวะผู้นำองค์กรดิจิทัล (Digital Leadership) กลยุทธ์การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ที่สำคัญเรียนรู้การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล (Digital Manpower) กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) การพัฒนา Digital Mindset เพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) และแนวทางพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร โอกาสการลงทุน เพื่อสร้างความสามารถในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน”