ธรรมศาสตร์ จับมือ ธนาคารกรุงเทพ พัฒนา TU GREATS App ขับเคลื่อน Cashless Campus

ธรรมศาสตร์ จับมือ ธนาคารกรุงเทพ พัฒนา TU GREATS App ขับเคลื่อน Cashless Campus
ธรรมศาสตร์ จับมือ ธนาคารกรุงเทพ พัฒนา TU GREATS App ขับเคลื่อน Cashless Campus

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ ธนาคารกรุงเทพ พัฒนา TU GREATS App ขับเคลื่อนสู่ Cashless Campus เติมเต็ม Digital Ecosystem เพื่อชาวธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นผู้ให้บริการ TU GREATS App แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย พร้อมบริการจัดทำบัตรนักศึกษา และบริการชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 นี้ โดยทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้วเสร็จ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่ Cashless Campus เติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางด้านดิจิทัล (Digital Ecosystem) ให้รองรับและสอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารกรุงเทพ ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต รวมถึงเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ ซึ่งต้องสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในศตวรรษที่ 21 โดยธนาคารกรุงเทพ จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน Digital Transformation เพื่อวางรากฐานและร่วมเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับ Digital Ecosystem ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เพิ่มมากขึ้น

พร้อมทั้งการร่วมผลักดันให้เกิดสังคมไร้เงินสดภายในรั้วมหาวิทยาลัย หรือ Cashless Campus ตามวิสัยทัศน์ที่ทางมหาวิทยาลัยวางไว้อย่างครอบคลุม ทั้งในมิติของการเรียน และการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่านการพัฒนาใน 5 มิติ ต่อไปนี้

 1. การสร้างบัณฑิตที่มีลักษณะ GREATS ซึ่งเป็นคุณลักษณะจำเป็นของผู้นำที่จะประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย

G: Global Mindset ทันโลก ทันสังคม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ

R: Responsibility มีสำนึกรับผิดชอบอย่างยั่งยืนต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง สังคมและสิ่งแวดล้อม

E: Eloquence สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และทรงพลัง มีทักษะ สุนทรียะสนทนา

A: Aesthetic Appreciation ซาบซึ้งในความงดงาม คุณค่าของศิลปะ ดนตรี และสถาปัตยกรรม

T: Team Leader ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งบทบาทผู้นำ และบทบาททีม

S: Spirit of Thammasat จิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ เชื่อมั่นระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างและต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม

 1. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก

 2. การสร้างความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 3. การมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนที่ให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล

 4. การมุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

“ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และธนาคารกรุงเทพ มีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งต่อมหาวิทยาลัย ผ่านบริการ TU GREATS App การจัดทำบัตรนักศึกษา การชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Bill Payment การขับเคลื่อนให้เกิด Cashless Campus ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการริเริ่มโครงการใหม่ๆ และสานต่อโครงการต่อเนื่องในปัจจุบันอันเป็นประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษาและบุคลากร ที่มี 49,615 คน แบ่งเป็น นักศึกษา 41,010 คน อาจารย์ผู้สอน 2,207 คน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 6,398 คน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การส่งมอบองค์ความรู้ รวมทั้งช่วยให้การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น” รศ.เกศินี กล่าว

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพจะเดินหน้าพัฒนาบริการให้สามารถรองรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของชาวธรรมศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ทั้งในมิติด้านวิชาการและองค์ความรู้ต่างๆ มิติการพัฒนาช่องทาง ใช้จ่ายผ่าน Digital Payment ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าเทอมหรือการใช้จ่ายอื่นๆ รวมไปถึงมิติการอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ผ่าน TU GREATS App ซึ่งจะเข้ามาเป็นเกตเวย์สำคัญที่ช่วยเปิดประตูสู่โลกดิจิทัล เชื่อมโยงชาวธรรมศาสตร์ทุกคนไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ผ่านบริการต่างๆ ดังนี้

 1. TU GREATS App เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และธนาคารกรุงเทพ ในการพัฒนา Mobile Application ทั้งสำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง ที่สามารถใช้ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และได้นำเทคโนโลยี Face ID เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน และเทคโนโลยี Live Watermark สำหรับบัตรประจำตัวนักศึกษา Virtual ID Card ซึ่งตอบโจทย์ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพราะมีระบบป้องกันการถูกปลอมแปลงหรือสวมรอย โดยแอพพลิเคชั่นจะเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกในหลากหลายด้าน

    • ด้านการเรียนการสอน – เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ สามารถเช็กตารางเรียน ผลการเรียน ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา ข้อมูลรายวิชา การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ การเช็กชื่อ การทำงานร่วมกันในชั้นเรียน การอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำแก่นักศึกษา และนัดหมายของนักศึกษา รวมถึงเป็นช่องทางการเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง

    • ด้านการชำระเงิน – รองรับการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ค่าสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัย รวมร้านค้าในมหาวิทยาลัย และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Cashless Campus

    • ไลฟ์สไตล์ – สามารถสร้างและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นช่องทางรับข้อมูลและสื่อสารของมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลระหว่างนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

 1. บัตรนักศึกษา (บัตรพลาสติก) ธนาคารจะจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่มีฟังก์ชั่นควบคู่กับบัตรเดบิต Be 1st Smart TPN Mastercard จึงสามารถใช้ทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ได้เช่นเดียวกับบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็น เบิกถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม และรูดชำระค่าสินค้า ทั้งยังมีจุดเด่นที่รูปแบบและดีไซน์ของหน้าบัตร เป็นผลงานของนักศึกษาที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากเพื่อนพี่น้องนักศึกษาชาวธรรมศาสตร์จนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดออกแบบบัตรในครั้งนี้อีกด้วย

 1. ขยายความร่วมมือเพื่อสร้างให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดินหน้าสู่ Cashless Campus ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยทางมหาวิทยาลัยและธนาคารได้ร่วมกันพัฒนา Digital Ecosystem โดยล่าสุดได้ติดตั้งระบบและอุปกรณ์สำหรับการชำระเงินทั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้รองรับการใช้จ่ายผ่านระบบอีเพย์เมนต์ และ QR Code รวมถึงกำลังเร่งพัฒนาให้รองรับการทำธุรกรรมที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ระบบการจ่ายบิล และการเชื่อมต่อเข้ากับ Bangkok Bank Mobile Banking App เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแคมเปญแนะนำและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรหันมาใช้บริการและทำธุรกรรมผ่าน TU GREATS App อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

“TU GREATS App จะช่วยให้ชาวธรรมศาสตร์ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และบุคลากร สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะการพัฒนาบริการต่างๆ ล้วนมาจากการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของชาวธรรมศาสตร์ เพราะต้องการสร้างแพลตฟอร์มศูนย์รวมของชาวธรรมศาสตร์อย่างแท้จริง และมิเพียงแค่ในมิติของการเรียนการสอน แต่ยังครอบคลุมไปถึงการรองรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันด้วย เพื่อให้เป็นช่องทางสำคัญในการทำธุรกรรมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น Bangkok Bank Mobile Banking เพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ และในอนาคตจะเพิ่มบริการที่เป็นประโยชน์สำหรับชาวธรรมศาสตร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ TU GREATS App เข้าไปอยู่ใน Digital Lifestyle ของชาวธรรมศาสตร์ ทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง” นายจรัมพร กล่าว