เจียไต๋ มอบ 5 แสนซองเมล็ดพันธุ์ หนุน พช. 90 วัน ปลูกผักทั่วไทยสู้ภัยโควิด

เจียไต๋ มอบ 5 แสนซองเมล็ดพันธุ์ หนุน พช.90 วันปลูกผักทั่วไทยสู้ภัยโควิด
เจียไต๋ มอบ 5 แสนซองเมล็ดพันธุ์ หนุน พช.90 วันปลูกผักทั่วไทยสู้ภัยโควิด

เจียไต๋ มอบ 5 แสนซองเมล็ดพันธุ์ หนุน พช. 90 วัน ปลูกผักทั่วไทยสู้ภัยโควิด

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด โดยมี นายชัยพันธ์ ลิมปิวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบให้กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้มีเมล็ดพันธุ์ผักหลากหลายชนิดจำนวน 500,000 ซอง เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงการระบาดของโควิด-19 ด้วยการปลูกผักบริโภคเอง
นายชัยพันธ์ ลิมปิวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในวงกว้างและหลายมิติ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหา เจียไต๋ ในฐานะที่เป็นบริษัทเกษตรครบวงจรที่ตั้งมา 99 ปีแล้วก็พร้อมที่จะร่วมฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปกับทุกฝ่าย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม โดยมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวคุณภาพจำนวน 500,000 ซอง ผ่านกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อกระจายสู่พี่น้องประชาชนทั้ง 76 จังหวัด ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
เจียไต๋ มอบ 5 แสนซองเมล็ดพันธุ์
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า วันนี้ต้องขอขอบคุณต่อผู้บริหารของบริษัทเจียไต๋เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ตระหนักถึงภาวะความลำบากของประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักหลากหลายชนิดให้กรมการพัฒนาชุมชนถึง 500,000 ซอง นับว่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนให้ความมั่นใจว่าจะกระจายเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไปถึงมือประชาชนภายในหนึ่งสัปดาห์ โดยเฉลี่ยไปตามสภาพพื้นที่และความจำเป็นของประชาชน เช่น ในพื้นที่ห่างไกลก็จะจัดสรรให้ได้ทุกครัวเรือน ส่วนในเขตเมืองก็ลดลงตามสภาพ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องถูกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดจนทำให้ไม่สะดวกที่จะออกไปไหนมาไหนได้ ถูกจำกัดต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเป็นหลัก ได้ใช้โอกาสนี้ปลูกผักสวนครัว สำหรับเป็นอาหารบริโภคในครัวเรือน
นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และได้น้อมแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ และได้จัดทำแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเริ่มปลูกก่อน ทั้งที่ใช้พื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะเป็นการฟื้นองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมชาวบ้าน จากนั้นได้ขอความร่วมมือผู้นำตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นได้ปลูกเป็นแบบอย่าง แล้วขยายถึงประชาชนทุกครัวเรือนร่วมปลูกผักสวนครัว โดยโครงการนี้จะใช้เวลา 90 วัน
“ผมมีความเชื่อมั่นว่า หลังจาก 90 วันที่โครงการนี้ดำเนินการไปแล้ว ประชาชนจำนวนมากจะติดเป็นนิสัยและจะมีการปลูกผักต่อไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การที่บริษัทเจียไต๋ได้ให้การสนับสนุนโดยมอบเมล็ดผักในวันนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนหันมาปลูกผักอย่างยั่งยืน ถือได้ว่าเป็นการทำกุศลครั้งยิ่งใหญ่ คือ เป็นการช่วยให้คนไทยได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย เพราะพืชผักผลไม้ตามท้องตลาดโดยทั่วไป ส่วนใหญ่จะมีสารเคมีและสารตกค้างปนเปื้อนมาในการเพาะปลูกเมื่อนำมาบริโภคก็เท่ากับคนไทยต้องรับสารปนเปื้อน สารเคมีเข้าสู่ร่างกายด้วย แต่เมื่อชาวบ้านปลูกผักกันเองจำนวนมาก เหลือบริโภคเองก็นำมาแปรรูปเป็นอาหารหลากหลายชนิดแจกจ่ายและส่งขาย ถ้าทุกครัวเรือนทำกันมากๆ ก็จะทำให้คนไทยทั่วไปได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยไปด้วยกัน จึงอยากเชิญทุกท่านได้ร่วมสนับสนุนให้คนไทยปลูกพืชผักสวนครัวกันเยอะๆ โดยสามารถแสดงความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ได้ที่ เฟซบุ๊กกลุ่มชื่อ “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” จะมีภาพบรรยากาศการปลูกผักของชาวบ้านจากทั่วประเทศที่แชร์มาใหชมกัน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว