กรมการท่องเที่ยว จัดสัมมนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคใต้ ส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว จัดสัมมนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคใต้ ส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

 

กรมการท่องเที่ยวเปิดการอบรมและสัมมนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ณ ห้องประชุมฟอร์จูน โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมี ผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการที่พักนักเดินทางภาคใต้กว่า ๒๕๐ คน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนาดังกล่าว

สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนี้
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ สนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่ชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย
โดยการอบรมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงชุมชนต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงขอบเขต หลักเกณฑ์ในการเป็นที่พักนักเดินทาง ซึ่งได้แก่ สะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงขั้นตอนการสมัคร ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจแนวทางการดำเนินการของที่พักนักเดินทางหรือ Home Lodge รวมทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การรับผิดชอบดูแลนักท่องเที่ยวเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความประทับใจของนักท่องเที่ยว นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้เสน่ห์ของวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทย

การจัดการอบรมดังกล่าวได้กำหนดจัดอย่างน้อยภูมิภาคละ ๑ ครั้งในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน สำหรับการอบรมครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ เป็นการเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงกว่า ๒๕๐ คน ทั้งนี้ มีการเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการ Online Platform ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Local a like  และ Blogger ด้านการท่องเที่ยว จากแฟนเพจบันทึกคนขี้เที่ยว รวมถึงผู้แทนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์  เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและชุมชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้