องค์การสุราฯ ร่วมมือ ปตท. ต่อยอดเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล

องค์การสุราฯ ร่วมมือ ปตท. ต่อยอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล เพื่อยกระดับการผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อดกลงความร่วมมือการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิดเอทานอลขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต, น.ส.อรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ตัวแทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา และนายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมลงนาม