TWPC สนับสนุน “โครงการไทยวาเกษตรยั่งยืน” ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่รักเกษตรกรรม

TWPC สนับสนุน “โครงการไทยวาเกษตรยั่งยืน” ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่รักเกษตรกรรม

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเคียงคู่สังคมไทยมากว่า 72 ปี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท คนกล้าคืนถิ่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ บริษัท อิน-เทค แวลิ่ว จำกัด และ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อ.แม่ระมาด จ.ตาก ในโครงการ “ไทยวาเกษตรยั่งยืน” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่รักเกษตรกรรมและเข้าใจการทำเกษตรแบบผสมผสานตามรอยพระราชดำริของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในชุมชนได้นำไปพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก และสร้างเกษตรกรที่มีศักยภาพกลับคืนสู่ชุมชน โดยนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลผลิตด้วยความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเลือกอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นชุมชนนำร่อง

คุณโฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC)  ได้เปิดเผยในงานพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชนและขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนตามลำดับ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมว่ามีความสำคัญต่อศักยภาพของธุรกิจไทยวาเป็นอย่างมาก บริษัทมีกลยุทธ์ด้านการยั่งยืนในการสร้างคุณค่าร่วม “CSV” สร้างขึ้นจาก 4 เสาเพื่อความยั่งยืน คือ การพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท โรงงานสีเขียวและชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และสุดท้ายมุ่งมั่นวิจัยและสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค โดยบริษัท มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากไร่จนถึงผู้บริโภค ซึ่งเราได้ให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการเพิ่มมูลค่า คิดค้นนวัตกรรม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดทุกขั้นตอน

ด้วยกลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนที่กล่าวมา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ “ไทยวาเกษตรยั่งยืน” ขึ้น เพื่อพัฒนาเกษตรกร สังคมและชุมชนสีเขียว โดยการสร้างและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่รักการทำเกษตรกรรมและเข้าใจหลักการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้นำไปพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก สำหรับสร้างเกษตรกรที่มีศักยภาพกลับคืนสู่ชุมชนนั้นเริ่มจากการนำความรู้ที่ได้จากโครงการมาพัฒนาผลผลิตด้วยความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชนและขยายผลไปสู่ครอบครัว และชุมชนตามลำดับ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ โดยไทยวาฯ พร้อมให้เงินทุนและส่งผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนตลอดโครงการ โดยทางบริษัทได้เลือกโรงเรียนในระดับมัธยมในอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นชุมชนนำร่อง

คุณขวัญชัย นันต๊ะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม  กล่าวว่า ทางโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และได้อนุเคราะห์พื้นที่ในการทำแปลงเกษตรจำนวน 2 ไร่ เพื่อเป็นโรงเรียนนำร่องของอำเภอแม่ระมาด ที่เป็นชุมชนแห่งเกษตรกรรม เพราะโรงเรียนถือเป็นแหล่งเรียนรู้อันดับแรกของเยาวชน เราพร้อมปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักในการทำเกษตรกรรมให้เด็กๆ ได้เข้าใจการทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งผลให้เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานและภาคเกษตรกรที่ยั่งยืนของประเทศไทย