การเงินธนาคารยกย่อง 31 องค์กร มอบรางวัลเกียรติยศ MONEY&BANKING AWARDS 2019

การเงินธนาคารยกย่อง 31 องค์กร มอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2019

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2561 ธนาคารกรุงเทพ ครองธนาคารแห่งปี 2562 ธนาคารออมสิน คว้าธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2562 ด้านบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ -บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ขณะที่ บล.ภัทร นั่งบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 พร้อมด้วย 9 กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 และ 15 สถาบันการเงิน ครองรางวัล บู๊ธสวยงามยอดเยี่ยม ในงาน Money Expo 2019

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2019 จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า งานมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2019 จัดขึ้นในปีนี้เป็นปีที่ 12 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี

“รางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2019 มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร สถาบันการเงิน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศและสังคมส่วนรวม”

สำหรับ รางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2019 ประกอบด้วย 7 ประเภท รวม 45 รางวัล จาก 31 องค์กร ดังนี้

 1. รางวัลนักการเงินแห่งปี 2561 Financier of the Year 2018 เป็นรางวัลที่มอบให้กับนายธนาคาร และนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ได้แก่ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 2. รางวัลธนาคารแห่งปี 2562 Bank of the Year 2019 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปี ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 1. รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2562 Best Retail Bank of the Year 2019 ป็นรางวัลที่ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจผู้เข้าชมงานและสมัครใช้บริการทางการเงินและการลงทุนในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่มีความชื่นชอบในบริการทางการเงินและการลงทุน และตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดในงานทั้ง 7 ครั้ง ตลอดปีทั่วประเทศ และรางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมในแต่ละด้านที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในงานมหกรรมการเงิน Money Expo
 • ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2562 Best Retail Bank of the Year 2019 ได้แก่ ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านเงินฝาก 2562 ได้แก่ ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบ้าน 2562 ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
 • ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี 2562 ได้แก่ ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบุคคล 2562 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านบัตรเครดิต 2562 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านประกันชีวิต 2562 ได้แก่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 1. รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 Best Public Company of the Year 2019 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี
 • บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
  • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเทคโนโลยี 2562 ได้แก่ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
  • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 2562 ได้แก่ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจการเงิน 2562 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มทรัพยากร 2562 ได้แก่ บมจ.ผลิตไฟฟ้า และ บมจ.ปตท.
  • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2562 ได้แก่ บมจ.น้ำมันพืชไทย
  • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2562 ได้แก่ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
  • บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 2562 ได้แก่ บมจ.สหยูเนี่ยน
 • บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส
 1. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 Best Securities Company of the Year 2019 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ได้แก่ บล.ภัทร จำกัด (มหาชน)
 1. รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 Best Mutual Fund of the Year 2019 เป็นรางวัลที่มอบให้กับกองทุนรวมแต่ละประเภท ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี ดังนี้
 • กองทุนตราสารหนี้

กลุ่มที่ 1 กองทุนสะสมทรัพย์ตราสารหนี้  ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ บลจ.กรุงศรี จำกัด

กลุ่มที่ 2 กองทุนตราสารหนี้ทั่วไป  ได้แก่ กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้ บลจ.พรินซิเพิล จำกัด

 • กองทุนตราสารทุน

กลุ่มที่ 3 กองทุนตราสารทุนหุ้นขนาดใหญ่  ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 บลจ.กรุงศรี จำกัด

กลุ่มที่ 4 กองทุนตราสารทุนทั่วไป  ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด

 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

กลุ่มที่ 5 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้  ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาต ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ บลจ.ธนชาต จำกัด

กลุ่มที่ 6 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน  ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ บลจ.กรุงศรี จำกัด

 • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กลุ่มที่ 7 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ได้แก่ กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว บลจ.ทหารไทย จำกัด

 • กองทุนต่างประเทศ (FIF)

กลุ่มที่ 8 กองทุนตราสารทุนโลก ได้แก่ กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮสท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged บลจ.กสิกรไทย จำกัด

กลุ่มที่ 9 กองทุนจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก ได้แก่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

 

 1. รางวัลบู๊ธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 Money Expo 2019 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคาร สถาบันการเงิน และองค์กรที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2019 ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลบู๊ธสวยงาม ซึ่งประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและจิตรกรรม โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากแนวความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานในแต่ละปี การออกแบบและประโยชน์ใช้สอย ดังนี้
 • ประเภทพื้นที่ขนาด 850-1,000 ตร.ม.
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารกสิกรไทย
 • ประเภทพื้นที่ขนาด 300-500 ตร.ม.
  • ธนาคารซิตี้แบงก์
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • เอไอเอ ประเทศไทย
 • ประเภทพื้นที่ขนาด 200-220 ตร.ม.
  • ธนาคารธนชาต
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
  • ธนาคารออมสิน
 • ประเภทพื้นที่ขนาด 100-120 ตร.ม.
  • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์