เอไอเอส คว้ารางวัลระดับโลก องค์กรที่นำเทคโนโลยีดิจิตอล สร้างอาชีพให้ผู้พิการอย่างยั่งยืน

เอไอเอส คว้ารางวัล
เอไอเอส คว้ารางวัล

เอไอเอส คว้ารางวัลเวทีระดับโลก WSIS Prizes 2019 จาก UN และ ITU ในฐานะองค์กรที่นำเทคโนโลยีดิจิตอล สร้างอาชีพแด่ผู้พิการได้อย่างยั่งยืน

เอไอเอส คว้ารางวัลเวทีระดับโลก – จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ในประเทศไทย มีผู้พิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,995,767 คน หรือร้อยละ 3.01 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้มีจำนวนคนพิการในวัยทำงานที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ มีจำนวนถึง 151,150 คน คิดเป็นร้อยละ 17.96

เอไอเอส ได้จัดโครงการ “Work Wizard” the digital platform for disability นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ภายในองค์กรมาสร้างอาชีพแด่ผู้พิการ เพื่อช่วยลดช่องว่างที่เกิดขึ้นในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลระดับโลก Champion of WSIS Prizes 2019 จัดขึ้นโดย สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) และ องค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจภายใต้บริบทของภาคเอกชนไทยที่พร้อมช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสและครอบคลุมในทุกหน่วยของสังคม เพื่อช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้สังคมเข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญที่เอไอเอสยึดถือมาตลอด 29 ปีที่ผ่านมา ซึ่งโครงการ “Work Wizard” the digital platform for disability เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเอไอเอสคือพยายามผลักดันและส่งเสริมให้ผู้พิการได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกครอบครัวเอไอเอสสร้างโอกาสทางอาชีพ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยผลักดันให้ผู้พิการสามารถปฏิบัติงานได้เทียบเท่ากับคนปกติซึ่งนอกเหนือจากเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แล้วเรายังตระหนักถึงคุณค่าในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และศักยภาพของผู้พิการอย่างทัดเทียม

โดยปัจจุบัน เอไอเอส มีพนักงานคอลเซ็นเตอร์ผู้พิการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 113 คน แบ่งออกเป็น
ผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 57 คน ผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 9 คน และผู้พิการทางร่างกาย จำนวน 47 คน โดยได้นำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน ซึ่งสนับสนุนต่อความต้องการของผู้พิการที่แตกต่างกัน สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานผู้พิการทางการมองเห็น ได้ติดตั้งโครงข่าย Online สำหรับฮาร์ดแวร์ พร้อมติดตั้งโปรแกรม PPA ตาทิพย์ (Text to Speech ภาษาไทย) เป็นโปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทยช่วยให้พนักงานสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ส่วนผู้พิการทางการได้ยิน ได้จัดให้มีซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Web Cam (iSign) สำหรับการให้บริการ Call Center ภาษามือ ผ่านทาง Web Cam ช่วยให้ทำงานได้สะดวก และสื่อสารได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสำหรับพนักงานผู้พิการทางร่างกาย ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ลิฟต์โดยสาร ห้องน้ำ ทางลาด และราวจับ เพื่อให้ผู้พิการทุกคนได้รับความสะดวกและปลอดภัยตลอดช่วงเวลาทำงานอีกด้วย ซึ่งเอไอเอสเอาใจใส่ดูแลในทุกมิติอย่างรอบด้าน นอกจากนี้

เอไอเอสยังได้ร่วมมือกับองค์การเพื่อผู้พิการทั่วทั้งประเทศ อาทิ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ผู้พิการ ในต่างจังหวัด เพื่อเป็นการกระจายการสร้างอาชีพและโอกาสสู่ต่างจังหวัดด้วย เอไอเอสเล็งเห็นว่าผู้พิการจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกัน