สสว.เปิด 3 โครงการยกระดับ เอสเอ็มอี ชูมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานโลก

สสว.จับมือ ISMED สถาบันอาหาร และ ม.เชียงใหม่ เดินหน้า 3 โครงการ ตั้งเป้าปรับวิสัยทัศน์ใหม่ SME Satndardization มาตรฐานไทยสู่มาตรฐานโลก พร้อมยกระดับคุณค่ามาตรฐาน ด้วยการตลาดและ การจัดการแบบมืออาชีพ

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวในงานแถลงข่าว เปิดตัว โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SME ก้าวสู่ตลาด 4.0 (SME & OTOP Transformation), โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และ โครงการยกระดับชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SMEs (Micro to be SMEs) ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ว่า โครงการ ประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นโครงการที่สสว. ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เน้นในเรื่องการยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและการตลาด ให้กับผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ไทย ให้ก้าวสู่มาตรฐานไทย ก่อนต่อยอดสู่มาตรฐานโลก ด้วยโมเดล OTOP SMEs Transformation 4.0 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้แข่งขันด้วยปัญญาและความคิดสร้างสรรค์

มีการคัดเลือกผู้เข้าโครงการกว่า 1,200 คนจากทั่วประเทศ ให้เหลือเพียง 100 คนที่จะได้รับการพัฒนาเชิงลึก และสร้างโมเดลธุรกิจ รวมทั้งเครื่องมือที่ออกแบบขึ้นเฉพาะก่อนนำเข้าสู่การทดสอบตลาด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งจะสามารถพลิกธุรกิจชุมชนสู่คุณภาพมาตรฐาน ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของนิเวศน์ธุรกิจยุค 4.0 ตอบสนองแนวคิด SMEs Standardization ของ สสว. ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยผู้ที่มีแนวคิดโดดเด่นที่สุด จะได้รับการสนับสนุนในการช่วยเหลือและพัฒนาเครือข่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร หรือโล่รางวัลจาก สสว.

2.โครงการ ยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สสว. และ สถาบันอาหาร ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้กับวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่น ให้เกิดการสร้างอาชีพ ประชาชนมีรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยมีการรับสมัครผู้ประกอบการในกลุ่มอาหารและเครื่อมดื่มระดับ 3 – 5 ดาว จำนวน 500 รายทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Focus Group ระดมความคิดกับภาคเอกชนอีก 50 ราย โดย สสว. และสถาบันอาหารคาดว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับโครงการนี้ จะสามารถเพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่าย อีกทั้งยังสามารถขยายตัวทางธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท

และโครงการ ยกระดับชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพ ก้าวเข้าสู่ SMEs (Micro to be SMEs) เป็นโครงการที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัดเลือกชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านสินค้าอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประวัติศาสตร์ แต่ยังขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม รวมถึงการต่อยอดและยกระดับอัตลักษณ์เดิม ที่กำลังจะหายไปให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มสมาชิกและผู้เชี่ยวชาญ โดยสร้างการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกัน ผ่านมุมมองการวิเคราะห์และประเมินแบบ CIPP model (Context Input Process Product Model) ที่จะช่วยให้สามารถเข้าใจและเข้าถึงบริบทชุมชน

ปัจจัยนำเข้า กระบวนการทำงานเดิม และผลลัพธ์ที่เป็นอยู่ เทียบกับเป้าหมายที่คาดไว้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เข้าไปแนะนำชุมชน และนำไปสู่การเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง พร้อมทั้งเน้นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองรองอีกด้วย