เอ็กซิมแบงก์ มอบทุนการศึกษา ผลิตบุคลากรป้อนธุรกิจโรงแรม ผ่านมูลนิธิจินตมณี

เอ็กซิมแบงก์ สนับสนุนทุนการศึกษาผลิตบุคลากรป้อนธุรกิจโรงแรม ผ่านมูลนิธิจินตมณีของผู้ประกอบการไทยในกัมพูชา

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) เผยว่า นอกจากจะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประกอบในเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างประเทศแล้ว เอ็กซิมแบงก์ยังมีความมุ่งมั่นให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจที่ช่วยเหลือสังคม ในโอกาสเปิดสำนักงานผู้แทนของเอ็กซิมแบงก์ในกรุงพนมเปญ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ของเอ็กซิมแบงก์ได้เห็นชอบให้ริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนสำคัญร่วมกับพันธมิตร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน CSR เริ่มต้นจากมูลนิธิจินตมณีภายใต้การดำเนินงานของโรงแรมจินตมณีในเมืองเสียมราฐอันเป็นที่ตั้งของมรดกโลก ที่ดำเนินโครงการ CSR ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อผลิตบุคลากรป้อนธุรกิจโรงแรม

ในปี 2562 เอ็กซิมแบงก์จึงได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้เยาวชนกัมพูชาที่ยากไร้และสนใจประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมนำไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนและฝึกฝนทักษะด้านการโรงแรม ครอบคลุมการประกอบอาหาร งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานต้อนรับ งานรักษาความสะอาด งานซ่อมบำรุง และสปา รวมถึงทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการใช้ชีวิต ผ่านโครงการด้านการศึกษาของมูลนิธิจินตมณี อันจะช่วยสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนกัมพูชา

“ที่ผ่านมามีเยาวชนสำเร็จหลักสูตรการอบรมและปฏิบัติจริงเป็นระยะเวลา 10 เดือนจะได้งานในธุรกิจการบริการและการโรงแรมในกัมพูชา 100% มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีอาชีพเลี้ยงตนเอง อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจโรงแรมของกัมพูชา”

หนึ่งในนักเรียนที่ได้เข้าร่วมฝึกอาชีพกับมูลนิธิจินตมณี เผยว่า มาจากครอบครัวพี่น้อง 7 คน เป็นชาวนาอยู่ต่างจังหวัด บ้านยากจน ไม่มีน้ำ ไม่มีฟฟ้าใช้ ในการไปเรียนแต่ละครั้งต้องขี่จักรยานบนถนนขรุขระ โชคดีที่ได้รู้จักมูลนิธิจินตมณี ได้ศึกษาด้านเครื่องดื่มและอาหาร มีเงินดูแลตัวเองและครอบครัวได้ ในอนาคตใฝ่ฝันอยากเรียนมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มูลนิธิจินตมณีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดย นายสุคนธ์ ชาญปรีดา นักธุรกิจชาวไทยที่เล็งเห็นความต้องการบองบุคลากรของบุคลากรในกัมพูชา จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาโดยเริ่มต้นจากโรงแรมฝึกหัดบุคลากรเพื่อสร้างแรงงานมีทักษะเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม