พช.โชว์ความสำเร็จ โมเดลงานพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ตามนโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ลงพื้นที่ตามโครงการ “พช.สัมพันธ์สัญจร สมุทรสาคร-ราชบุรี” เพื่อศึกษาความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่กรมการพัฒนาชุมชนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและให้การสนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน จนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

โดยในครั้งนี้จะได้นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปยังชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี 3 ชุมชน ใน 2 จังหวัด ได้แก่ บ้านดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในการทำเครื่องเบญจรงค์

เครื่องเบญจรงค์ที่นี่ถือได้ว่าสวยงาม และมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นของลวดลายที่เสนอเรื่องราว วิถีชีวิตความเป็นไทยได้อย่างประณีตสวยงาม

 ที่บ้านสระโบสถ์ จ.ราชบุรี ไฮไลต์เด็ดอยู่ที่ “กาดวิถีชุมชน” ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนกลิ่นอายวิถีชีวิตชุมชนไทยวน  อีกทั้งมีซุ้มร้านค้ามากมายถึง 87 ซุ้ม ครบถ้วนทั้งอาหารคาว อาหารหวาน ผักและผลไม้ ตลอดจนอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานและอาหารสด  อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ ซุ้มถ่ายภาพ และมีชุดไทยวนให้สวมใส่เดินเที่ยวตลาดอีกด้วย

และบ้านท่ามะขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  ไปเยี่ยมชม “โอ๊ะป่อย” เป็นตลาดริมธาร ซึ่งการท่องเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้ นอกจากจะได้สัมผัสวิถีริมน้ำภาชีแล้ว ยังได้อิ่มบุญกับกิจกรรม “ใส่บาตรพระล่องแพ” หนึ่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่หาได้ยาก

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปเกิดการรับรู้แล้ว ยังจะนำไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ และขับเคลื่อนโครงการสำคัญของรัฐบาลที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน เสริมความแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป