EXIM BANK ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิฟอร์เด็ก

EXIM BANK สนับสนุนมูลนิธิฟอร์เด็ก
EXIM BANK สนับสนุนมูลนิธิฟอร์เด็ก

EXIM BANK ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิฟอร์เด็ก

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK ร่วมกิจกรรมและมอบเงินบริจาคในโอกาสครบรอบ 21 ปี มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ให้แก่ ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการฟอร์เด็ก เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กด้อยโอกาส ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ มูลนิธิฟอร์เด็ก 6 จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ มูลนิธิมีพันธกิจในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวให้สามารถพึ่งตนเอง และพัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป