เอสเอ็มอีเชื่อมั่น! มีปัจจัยบวกกระตุ้นการใช้จ่าย หวัง “การเมืองไม่วุ่นวาย-ได้รัฐบาลใหม่”

เอสเอ็มอีเชื่อมั่น! มีปัจจัยบวกกระตุ้นการใช้จ่าย หวัง “การเมืองไม่วุ่นวาย-ได้รัฐบาลใหม่”

ข่าวจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (TSSI) ประจำเดือนเมษายน 2562 ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการของ SME ทั่วประเทศ จำนวน 1,400 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนี TSSI ประจำเดือนเมษายน 2562 อยู่ที่ระดับ 100.0 ปรับตัวลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ที่อยู่ระดับ 101.4 อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นที่ลดลงยังคงมีค่าอยู่ในระดับฐานที่ 100 สะท้อนถึงผู้ประกอบการมีความเชี่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับปานกลาง

ดัชนี TSSI เดือนเมษายน 2562 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า จากองค์ประกอบด้านยอดจำหน่าย ต้นทุนและกำไรเป็นหลัก โดยปัจจัยเสี่ยงยังคงเกิดจากกำลังซื้อของประชาชนระดับฐานราก คู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้นในธุรกิจ และตามเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดทักษะหรือความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขายสินค้า ความไม่แน่นอนทางการเมือง อีกทั้งภัยแล้งที่จะกระทบกับภาคการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย โดยใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการของ SME จำแนกตามสาขาธุรกิจ โดยสาขาธุรกิจที่มีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นและมีค่าเกินค่าฐานที่ 100 ได้แก่ สาขาค้าปลีกสถานีบริการน้ำมัน กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ บริการด้านสุขภาพและความงาม การท่องเที่ยว ด้านการขนส่งมวลชน โรงแรม/เกสต์เฮาส์/บังกะโล และร้านอาหาร/ภัตตาคาร

สำหรับดัชนี TSSI คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 102.4 ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยบวกจากในช่วงเดือนกรกฎาคมมีช่วงวันหยุดยาว เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายและเดินทางไปท่องเที่ยวสูงกว่าปกติ อีกทั้งความคาดหวังว่าการเมืองไทยจะไม่มีความวุ่นวาย และได้รัฐบาลมาบริหารประเทศ