เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ เพาะถั่วงอกได้ทุกที่ทุกเวลา

เทคโนโลยีกับการพัฒนาเกษตรกรรมในปัจจุบันของประเทศไทยเรานั้น มาไกลกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก ด้วยความร่วมมือกันหลายภาคส่วนที่ได้นำองค์ความรู้หลายๆ ด้าน ทั้งทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม เกษตรกรรม และอีกมากมาย มาบูรณาการก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำเกษตรกรรมสมัยใหม่ เน้นการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ ล่าสุด อาจารย์ปิยะพร มูลทองชุน และ ผศ. ยงยุทธ สุจิโต อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ร่วมมือพัฒนา “เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติระบบน้ำหมุนเวียนแบบควบคุมอุณหภูมิ” เพื่อใช้ในการควบคุมการเพาะถั่วงอก โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมที่ได้รับความนิยม เป็นอีกหนึ่ง Smart Farm ขนาดย่อย ที่สามารถต่อยอดจากการทำการเกษตรภาคครัวเรือนสู่แหล่งเรียนรู้ของชุมชน สามารถสร้างผลผลิตให้มีคุณภาพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต

เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติระบบน้ำหมุนเวียนแบบควบคุมอุณหภูมิ สามารถใช้เพาะถั่วงอกได้ทุกฤดูกาล ทุกสถานที่ ยังคงประสิทธิภาพในการใช้ระบบน้ำหมุนเวียนในการเพาะ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำในการเพาะแต่ละครั้ง ควบคุมจังหวะการรดน้ำเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เร็วกว่าการเพาะปกติถึง 30 เปอร์เซ็นต์

เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติระบบน้ำหมุนเวียนแบบควบคุมอุณหภูมิ ประกอบด้วย

  1. ชุดถังเพาะถั่วงอก
  2. ตัวควบคุมจังหวะการรดน้ำ และควบคุมอุณหภูมิ
  3. ระบบให้ความร้อนและความเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน ได้ถูกออกแบบทดสอบการใช้งาน จนเครื่องเพาะถั่วงอกชุดนี้มีประสิทธิภาพในการเพาะถั่วงอกที่ให้ผลผลิตที่ดี และมีความเสถียร

วัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องเพาะถั่วงอกสามารถหาซื้อได้ทั่วไป

อาจารย์ปิยะพร มูลทองชุน กล่าวว่า ผลผลิตที่ได้จากการใช้งานเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติระบบน้ำหมุนเวียนแบบควบคุมอุณหภูมิ ส่วนใหญ่ถั่วงอกจะมีลักษณะยาวเรียวไม่อ้วนเท่าถั่วงอกที่มีขายตามตลาด แต่ถั่วงอกจะไม่อมน้ำ มีสีขาวตามธรรมชาติ ตัดรากออกหมด ทำให้ดูน่ารับประทาน กรอบ ไม่เหม็นเขียว เก็บได้นานถึง 7 วัน โดยแช่ในตู้เย็นช่องแช่ผัก ปลอดสารฟอกขาวและสารเร่งอ้วน การควบคุมอุณหภูมิในถังเพาะทำให้ผลผลิตมีขนาดสม่ำเสมอ สามารถเพาะได้ทุกสภาพอากาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติระบบน้ำหมุนเวียนแบบควบคุมอุณหภูมิ ให้แก่กลุ่มยุวเกษตร โรงเรียนวัดโพธาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยมี อาจารย์นิตย์ ประสมพงษ์และ อาจารย์อัมพร  คงเจริญเมือง ตัวแทนจากโรงเรียนรับมอบเครื่องดังกล่าว เพื่อใช้ในการเพาะถั่วงอก เป็น Smart Farm ขนาดเล็ก ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและเป็นแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ต่อไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ปิยะพร มูลทองชุน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. (074) 317-162-3