หมาก ผลไม้คนไทย (โบราณ) พืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ ส่งออกต่างประเทศนับเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี