เกษตรกร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เลี้ยงไก่ดำเซิงหวาย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากอาชีพเสริมสู่อาชีพหลักในรูปแปลงใหญ่

ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการทำนาเป็นอาชีพหลัก แต่ด้วยสภาพพื้นที่ที่อยู่เหนือเขื่อนทำให้ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายลดพื้นที่การปลูกข้าวในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายจากภัยแล้ง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนในชุมชนหันมาทำอาชีพเสริม สร้างรายได้จากการเลี้ยงไก่ดำ ซึ่งปัจจุบันได้เข้าร่วมโครงการรัฐบาลเป็นแปลงใหญ่ไก่ดำ ที่ขายทั้งเนื้อสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ดำ ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมากขึ้น

นายประเดิม เมืองมูล ประธานแปลงใหญ่ไก่ดำ กล่าวว่า ตนเริ่มนำไก่ดำสายพันธุ์เคยู ภูพาน ซึ่งเป็นงานวิจัยและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มาเลี้ยงเมื่อประมาณ 5 ปีก่อน พร้อมกับตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ดำเป็นวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวายเมื่อปี 2558 แต่ด้วยความต้องการให้การเลี้ยงไก่ดำของที่นี่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่ จึงได้ขออนุญาตจากอาจารย์เพื่อใช้ชื่อเรียกไก่ดำของที่นี่ว่าไก่ดำเซิงหวาย เป็นการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ในด้านของการเป็นแหล่งผลิตไก่ดำคุณภาพ ทำให้ปัจจุบันสมาชิกที่เลี้ยงไก่ดำเพื่อขายสดและแปรรูปสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในการเลี้ยงถึงรายละ 5,000-6,000 บาทต่อการเลี้ยง 1 รุ่น

โดยลักษณะของไก่ดำพันธุ์ดังกล่าว จะมีขนสีขาวทั้งตัวผู้และตัวเมีย เนื้อดำ หนังดำ กระดูกดำ เป็นไก่ที่เลี้ยงง่าย โตไว เมื่อโตเต็มที่ตัวผู้จะมีน้ำหนัก 3-3.5 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 2.8-3 กิโลกรัม โดยทั่วไปนิสัยของไก่ดำจะไม่ก้าวร้าว ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวายจะทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เริ่มจากการเพาะพันธุ์ การฟักไข่ด้วยตู้อบพลังงานไฟฟ้า การอนุบาล และวิธีการเลี้ยงดูในกรงแยกเป็นห้องๆ สำหรับพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ มีห้องขุนโดยเฉพาะ ปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้จากการเลี้ยงไก่ 1 รุ่น 2,500 บาท โดยแต่ละคนจะเลี้ยง 300 ตัวต่อรุ่น ก็จะมีรายได้เฉลี่ยต่อรุ่น 5,000-7,500 บาท ซึ่งตนได้ส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงเป็นรุ่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่องทุกเดือน

สำหรับการเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ไก่ดำ กลุ่มของตนเพิ่งเข้าร่วมตั้งแต่ปี 2559 ปีนี้ก็เป็นปีที่ 2 โดยการเข้าร่วมดังกล่าว กลุ่ม ณ ปัจจุบันนี้ค่อนข้างลงตัว ไม่มีปัญหาอะไร แต่ในส่วนของการทำตลาด ทางตนมองว่าการทำตลาดขายเนื้อสดเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้ทั้งหมด ดังนั้น ตนจึงมุ่งหวังที่จะเน้นการทำตลาดแปรรูปเป็นอาหารสดและอาหารแปรรูป

ขณะนี้กลุ่มมีผลิตภัณฑ์แปรรูป ประกอบด้วย ลูกชิ้นไก่ดำ, ยอไก่ดำ, โบโลน่าไก่ดำ, แฮมไก่ดำ, ฮอตด็อกไก่ดำ, สบู่ไก่ดำ และโลชั่นไก่ดำ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กลุ่มฯอยู่ในช่วงการทำแผนธุรกิจเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากโครงการแปลงใหญ่มาต่อยอดการดำเนินงานของกลุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ในพื้นที่เข้ามาให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้กลุ่มมีแนวทางในการดำเนินงานที่มีความเข้มแข็ง รวมทั้งให้เกษตรกรมีอาชีพการเลี้ยงไก่ดำที่มั่นคงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาปรับปรุงฟาร์ม ช็อปและแพคเกจจิ้ง ซึ่งในอนาคตหากกลุ่มมีความเข้มแข็งและตลาดไก่ดำไปได้ด้วยดี การจัดตั้งเป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่ดำน่าจะเป็นอีกหนึ่งแผนในการดำเนินงานในโครงการแปลงใหญ่ต่อไป

credit : matichononline