เกษตรกรสงขลา 4 อำเภอ ลงมือปลูกพืชระยะสั้นจุนเจือครอบครัวหลังพ้นท่วม

วันที่ 1 มีนาคม เกษตรกรในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ 4 อำเภอ ริมทะเลสาบสงขลา อ.ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และอ.สิงหนคร ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่ หันมาปลูกพืชระยะสั้นหลังน้ำลด เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายสร้างรายได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมของนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ด้วยการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้นำไปปลูก

นายบัณฑิตและนางปราณี เหมือนนอง เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 7 ต.กระดังงา อ.สทิงพระ ใช้ที่ดิน 1 ไร่ ปลูกแตงกวาพันธุ์จังโก้ 1,300 ต้น ยกเป็นร่อง 10 ร่องปลูกแตงกวา ร่องละ 130 ต้น ให้ผลผลิตและเก็บส่งขายได้แล้วรุ่นแรก ใช้ระยะเวลาในการปลูก 30- 35วัน โดยวิธีการปลูกจะใช้ไม้เสม็ดทำเสาค้าง ขึงด้วยอวนตลอดแนวร่อง เพื่อให้แตงกวาได้เลื้อยขึ้น เมื่อเจริญเติบโต โดยใส่ปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ทำเอง ไม่ใช้สารเคมี ให้น้ำทางสายยางที่สูบน้ำสูบจากคลองส่งน้ำ ที่ขุดกักเก็บน้ำไว้ แตงกวาเจริญงอกงามดี โดยไม่มีศัตรูพืชมารบกวน ออกดอกออกผลดก ส่งขายในราคากิโลกรัมละ 15 บาท

“สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวันตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน และได้ตั้งเป้าในการขายผลผลิตแตงกวา  2 หมื่นบาท จากการลงทุนในการปลูก 6,500 บาท ภายในเวลา 1 เดือน” นายบัณฑิต กล่าว

นายบัณฑิตกล่าวว่า ขณะนี้ได้ทำแปลงสาธิตไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาดู เพื่อจะได้เปลี่ยนจากทำนาข้าวมาทำสวนเกษตรแบบผสมผสาน  มีรายได้หมุนเวียนต่อเนื่องตลอดทั้งปี

 

ที่มา มติชนออนไลน์