หยิบ เปลือกมะนาว มาทำ น้ำหอม แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด

หยิบ เปลือกมะนาวเหลือทิ้ง มาทำ น้ำหอมจากน้ำมันเปลือกมะนาว แก้ปัญหาราคาตก-ผลผลิตล้นตลาด ขับเคลื่อน BCG Economy Model

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) ดร.ขนิษฐา ชวนะนรเศรษฐ์ นักวิจัย ศนส. และทีมงานวิจัย ประสบผลสำเร็จในการปรุงน้ำหอมจากน้ำมันเปลือกมะนาวเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมะนาว ภายใต้กลิ่น Cool 3

ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลมอนโกลด์ (แอล.เอ็ม.จี) จังหวัดเพชรบุรี ผู้ประกอบการด้านการผลิตน้ำมะนาวแช่แข็งและน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาว ได้มอบโจทย์การผลิตให้ ศนส. วว. โดยให้มีองค์ประกอบหลักของน้ำหอมที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี 3 ประการ ได้แก่ 1) มะนาว 2) น้ำตาลโตนด และ 3) น้ำทะเล

ทั้งนี้ น้ำหอมจากน้ำมันเปลือกมะนาวเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมะนาว ที่ วว. ปรุงสำเร็จนั้น มีองค์ประกอบของสารสกัดขนแพะที่ช่วยทำให้กลิ่นน้ำหอมติดทนนานและมีความหอมซับซ้อน โดยได้รับการยอมรับและถูกนำเสนอให้เป็นผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่เติมเต็ม BCG Economy Model

นายวิวัฒน์ พริ้งจำรัส หจก.เลมอนโกลด์ รับรางวัล Thailand TOP SME Awards 2022

ซึ่งส่งผลให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลมอนโกลด์ ได้รับรางวัล Thailand TOP SME Awards 2022 จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ในด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

การสร้างความแตกต่าง และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อสร้างให้เกิดองค์กรต้นแบบ อันจะเป็นกรณีศึกษาให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย โดยทั้งน้ำหอมและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็นการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตน้ำมะนาว จะถูกนำไปจัดแสดง ณ SME Bank จังหวัดนนทบุรี

ดร.ขนิษฐา ชวนะนรเศรษฐ์ นักวิจัยอาวุโส ศนส.

อนึ่ง  วว. อยู่ในระหว่างการขอทุนโครงการวิจัย จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ในการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะนาว น้ำมันหอมระเหยและจัดทำมาตรฐานน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะนาว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการใช้ผลผลิตผลมะนาวล้นตลาดและมีราคาถูกจากเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีให้มีแหล่งจำหน่ายและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมะนาวและน้ำมันจากเปลือกมะนาวเหลือทิ้งในการใช้ประโยชน์จากน้ำมะนาวจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดทำมาตรฐานน้ำมันมะนาว, Lime (Citrus aurantifolia) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาในมาตรฐานน้ำมันจากเปลือกมะนาวเพื่อการส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ

ดร.ขนิษฐา ชวนะนรเศรษฐ์ นักวิจัยอาวุโส ศนส. LAB

ทั้งนี้ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) วว. มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรและศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพรและสามารถต่อยอดงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9104 (คุณณัฏพรรณ โภคบุตร) E-mail : [email protected]

ดร.ขนิษฐา ชวนะนรเศรษฐ์ นักวิจัยอาวุโส ศนส. LAB