เดินหน้าศักราชใหม่ จัด “SME SPEED” สสว.เร่งช่วยผู้ประกอบการกว่าสองแสนรายในทุกมิติ

เดินหน้าศักราชใหม่ จัด “SME SPEED”  สสว. เร่งช่วยผู้ประกอบการกว่าสองแสนรายในทุกมิติ

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า การดำเนินงานปี 2562 สสว. คาดว่าจะมี SME ได้รับการส่งเสริมและพัฒนากว่า 280,000 ราย และเกิดมูลค่าเพิ่มกว่า 4,000 ล้านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่ม Micro SME กลุ่ม Small และกลุ่ม Medium

“ปี 2561 สสว. ดำเนินงานภายใต้นโยบาย REINVENTING SME FUTURE หรือ พลิก SME ไทย สู่อนาคต ซึ่งได้กำหนด 3 แนวทางคือ 1.การปรับเปลี่ยนรูปแบบ (Transformation) 2.การปรับเปลี่ยนแนวคิด SME สู่สากล (Internationalization) 3.การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง (Network) ซึ่งมีหลายโครงการที่ สสว. ทำเพื่อตอบรับกับแนวทางเหล่านี้” ผอ.สสว. เผยและว่า

สำหรับปี 2562 สสว.จะใช้คำว่า SPEED เป็นนโยบายหลักในการทำงานเพื่อพัฒนา SME ไปสู่การเป็น Modernization ซึ่งคำว่า SPEED มาจากคำว่า Smart (ฉลาดรอบรู้) Proactive (การทำงานเชิงรุก) Efficiency (มีประสิทธิภาพ) Exclusive (มีความพิเศษ และ Digitalization (ปรับกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัล) เป็นกลไกหลัก รวมทั้งจะเปลี่ยนคำว่า Startup เป็นคำว่า Born โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

  1. Born Strong คือกลุ่มผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจด้วยความแตกต่าง มีความโดดเด่น การสร้างเพิ่มมูลค่าเพิ่ม การกำหนดกลยุทธ์ราคา มีความสร้างสรรค์ มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน หรือมีงานวิจัยมาสนับสนุน ซึ่งจะเป็นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งของธุรกิจ

 

  1. Born Global คือกลุ่มผู้ประกอบการที่จะทราบว่าสินค้าตนเองเหมาะกับตลาดไหนในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง เอเชียกลาง ซึ่ง สสว. จะวางแพลตฟอร์มดิจิตอลขึ้นมาเชื่อมโยงได้

 

  1. Born Digital คือกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็น e-commerce ซึ่งปีที่ผ่านมา สสว. จัดอบรมผู้ประกอบการ 50,000 ราย ให้เข้าใจระบบการตลาดผ่านช่องทางดังกล่าว และทำให้มีผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการกว่า 100,000 ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทางออนไลน์ ซึ่ง สสว. จะติดตามยอดขายของทั้ง 3 กลุ่มใน 300 วัน (ประมาณ 10 เดือนเต็ม) ว่า ยอดขายเป็นอย่างไรบ้าง และไปสู่ความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน เพื่อที่จะได้หาแนวทางในการยกระดับผู้ประกอบการ ซึ่งขณะนี้ สสว. จัดทำ application SME connext ซึ่งจะให้ผู้ประกอบการรับทราบข่าว กิจกรรม ของสสว. ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและยังเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นของประเทศไทยที่มีงบประมาณพัฒนาเอสเอ็มอี รวมทั้งได้จัดทำเว็บไซต์ SME ONE ขึ้นให้เป็นช่องทางการเข้าถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ SME ในทุกมิติ ซึ่งขณะนี้ ได้ให้บริการและมีผู้ประกอบการให้ความสนใจ เข้าใช้เป็นจำนวนมากถึง 35,000 ราย

 

  1. Born General คือผู้ที่เริ่มต้นสนใจเป็นผู้ประกอบการซึ่งต้องเริ่มจากความตั้งใจที่จะเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการ มาสู่การเข้าใจกลไก และถ้าใครมีความสามารถ สสว. จะผลักดันให้เข้ากลุ่มหลัก 3 กลุ่มแรก

 

  1. Born@50 plus จับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยมีแนวทางคือ การสร้างผู้ประกอบการใหม่ในวัยดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า อนาคต ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่ อาจไม่มีการวางแผนหลังเกษียน และหาก สสว. วางแผนให้คนกลุ่มนี้ก่อน 10 ปีล่วงหน้า กลุ่มนี้ ก็จะเข้าใจกลไกการทำธุรกิจเพื่อรองรับชีวิตหลังเกษียนได้