เป๊ปซี่โค เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรไทย ปลูกมันฝรั่ง ป้อนโรงงาน ลดนำเข้าจากต่างประเทศ

เป๊ปซี่โค เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรไทยในภาคเหนือ ปลูกมันฝรั่ง ป้อนโรงงาน ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

มันฝรั่ง ถือเป็นพืชอาหารที่สำคัญและมีศักยภาพสูงในเชิงเศรษฐกิจระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 5 ของพืชอาหารที่มีการเพาะปลูกมากที่สุดในโลก รองจาก ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด และ อ้อย

แม้ว่าจะไม่ใช่อาหารหลักของคนไทย แต่สามารถปลูกได้ในประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบน ที่มีการเพาะปลูกมันฝรั่งกันมาอย่างยาวนาน เพื่อนำมาใช้ในการบริโภคสด

มันฝรั่งที่รับซื้อจากเกษตรกร

โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ “มันฝรั่งพันธุ์บริโภค” หรือที่ใช้รับประทานสด กับ “มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน” ซึ่งใช้สำหรับแปรรูปในโรงงานหรือนำมาผลิตเป็นมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบนั่นเอง

ในปี 2530 – 2531 การปลูกมันฝรั่งได้รับความนิยมอย่างมาก มีการเริ่มขยายพื้นที่การปลูกเพิ่ม เพื่อนำผลผลิตที่ได้ป้อนเข้าสู่โรงงานและนำไปแปรรูปเป็น “มันฝรั่งทอดกรอบ” ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

เลย์ 3 รสยอดฮิตของเลย์

“เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” ได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมชมการเรียนรู้การเพาะปลูกมันฝรั่งในไทย รวมถึงกระบวนการผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ จาก บริษัท เป๊ปซี่ – โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

นายเคิร์ธ พรีชอว์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจขนมขบเคี้ยว บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “ในแต่ละปี ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณความต้องการมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน สูงถึง 140,000 – 150,000 ตัน ในปี 2561 เกษตรกรไทยสามารถสร้างผลผลิตได้ถึง 114,903 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75 ของปริมาณทั้งหมด ยังต้องอาศัยการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตหลัก และเป็นตลาดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจของเป๊ปซี่โคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

นายเคิร์ธ พรีชอว์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจขนมขบเคี้ยว บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ที่เป๊ปซี่โคได้เริ่มดำเนินธุรกิจขนมขบเคี้ยวในไทย ได้ยึดนโยบายการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนมาตลอด มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนเกษตรกรไทย ผ่านโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกมันฝรั่งอย่างยั่งยืน ภายใต้สัญญาข้อตกลงซื้อขายมันฝรั่งที่มีการกำหนดราคารับซื้อที่แน่นอน เพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้กับชุมชน

บริษัทส่งเสริมการเพาะปลูกและรับซื้อมันฝรั่งจากเกษตรกรไทยใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา ตาก รวมถึง 2 จังหวัดในภาคอีสาน อย่าง สกลนคร และ นครพนม

เลย์รสออริจินัล แบบแผ่นหยัก

“เป๊ปซี่โค ให้ความสำคัญในการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง พร้อมส่งเสริมความยั่งยืนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการเพาะปลูกจากต่างประเทศ ทำงานร่วมกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิด และช่วยพัฒนาทักษะความชำนาญให้เกษตรกร ในการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างครบวงจร” นายชวาลา วงศ์ใหญ่ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวเสริม

นายชวาลา วงศ์ใหญ่ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

นอกจากจะสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ความรู้ สนับสนุนให้เกษตรกรไทยปลูกมันฝรั่งเพื่อป้อนเข้าโรงงานแล้ว  การรับซื้อมันฝรั่งจากเกษตรกรของบริษัท ยังรับซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาประกันขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งอยู่ภายใต้ “คอนแทรกต์ฟาร์มมิ่ง” (Contract Farming) หรือระบบสัญญาการผลิตที่มีการประกันราคารับซื้อที่แน่นอน ทำให้ระบบมีความมั่นคงทั้งต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งและภาคเอกชนผู้รับซื้อ

เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงจากปัญหาสินค้าล้นตลาดและรายได้ที่ไม่แน่นอน  ภาคเอกชนก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามปริมาณที่กำหนด มีความมั่นใจที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ภาพตัวอย่างการทำไร่มันฝรั่ง

โดยในแต่ละปี เป๊ปซี่โครับซื้อมันฝรั่งจากเกษตรกรไทยทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่า 70,000 ตัน สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรไทยกว่าหมื่นครัวเรือน ส่งผลให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเกษตรกรไทยมากกว่า 1,270 ล้านบาทต่อปี