ผนึก 4 ภาคี หวังเสริมแกร่งด้านดิจิตอลให้ผู้ประกอบการ SMEs สาขาท่องเที่ยว

คุณสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล  ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  เปิดเผยว่า  ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหนึ่ง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักของไทยและมีผู้ประกอบการ SMEs ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก และยังมีช่องทางในการเติบโตอีกมาก หากผู้ประกอบการ SMEs ไทยสามารถใช้ประโยชน์และก้าวทันโลกดิจิตอล  และจากพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับตัวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอล เพื่อตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญ  ผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเนื้อหาและช่องทางการตลาดที่เหมาะสม

สสว. จึงได้ร่วมกับอีก 3 ภาคี คือ สภาที่ปรึกษาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การก้าวสู่ยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs อาเซียนในสาขาท่องเที่ยว” เพื่อดึงดูดลูกค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ รวมทั้ง การทำเว็บไซต์ด้วยตนเอง  ซึ่งรวมถึงการเข้าสู่ระบบ e-commerce ได้มากขึ้นอย่างเป็นระบบ

ผอ.สสว.

โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นเพื่อถ่ายทอดข้อมูลและทักษะของบริษัทชั้นนำ ในด้านการใช้ธุรกิจ  ดิจิตอลในการขยายตลาดท่องเที่ยว โดยหลายบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นสมาชิกของสภาที่ปรึกษาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน อาทิ บริษัท CISCO จากสหรัฐอเมริกา บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีลูกค้าอยู่ทั่วโลก จะมานำเสนอโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยในการก้าวสู่ยุคดิจิตอลและ        ให้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิตอล

อย่างไรก็ตาม นอกจากผู้เข้าร่วมงานทั้ง 200 ราย ที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการ SMEs ไทย หน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนภาคเอกชนจากสภาที่ปรึกษาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน [US-ASEAN Business Council (US-ABC)] จะได้รับทราบถึงสถานการณ์ โอกาส ความท้าทาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมนี้แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยสร้างเครือข่ายกับบริษัทชั้นนำทั้งของไทยและบริษัทข้ามชาติด้วย