ร่วมมือยกระดับ SME อาหาร สร้างสมรรถนะให้เข้มแข็งยั่งยืน

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมดำเนินการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

โดยการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เป็นความร่วมมือแบบพหุภาคี กล่าวคือ อย. ได้ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการในด้าน Primary GMP  ITAP เอานวัตกรรมมาช่วยในการทำ Product ใหม่ Central Lab ช่วยตรวจวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ได้การรับรองมาตรฐาน สสว. เป็นส่วนเติมเต็มและต่อยอดให้ผู้ประกอบการแข็งแรงและมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

นอกจากเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้ว สสว. ยังให้ความสำคัญในด้านอื่นๆ เช่น การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์แล้วพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเสริมสร้างสมรรถนะในการลดต้นทุนและการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งแบบ Online และ Offline

โดยในส่วนตลาด Online ได้เข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่การถ่ายภาพสินค้าจนถึงพาขึ้นไปขายบนตลาด Online รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย ในส่วนของการตลาด Offline เราจะพาผู้ประกอบการไปแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

นอกจากนี้  สสว. จะส่งต่อผู้ประกอบการกลุ่มนี้ขึ้นขายบนตลาด Online และร่วมแสดงสินค้าในงาน SME ONE FEST 2018 ซึ่ง สสว. จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์    โดยภายในงานจะมีทั้งการจัดอบรมสัมมนา การแสดงและจำหน่ายสินค้า การทำเวิร์กช็อปสอนอาชีพ กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ค้าทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับความรู้และโอกาสในการเพิ่มช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้น