สสว.เปิดตัว 4 โครงการใหญ่ หวังสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจมากกว่า 3 พันล้านบาท

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยถึงการเปิดตัว 4 โครงการของ สสว. ที่หวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 3,000 ล้านบาท และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน 2 ฉบับ เพื่อเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีได้เข้าถึงบริการจากหน่วยงานต่างๆ ได้รับองค์ความรู้ สร้างต้นแบบเอสเอ็มอีและสหกรณ์ ผลิตโค้ช ตลอดจนสร้างเครือข่ายสังคมผู้ประกอบการ เพื่อช่วยส่งเสริมเอสเอ็มอีให้ทั่วถึง

สำหรับ 4 โครงการดังกล่าวนั้น  ประกอบด้วย

  1. โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 เป็นโครงการสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และเป็นกำลังสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะเปิดรับสมัครเอสเอ็มอีในกลุ่มที่เพิ่งดำเนินธุรกิจ (Start up) เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพในการตลาด (Rising Star) และกลุ่มเอสเอ็มอีที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around) โดยตั้งเป้าหมายจะจัดอบรมให้ความรู้แก่เอสเอ็มอี พัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับสถานประกอบการให้ได้อย่างน้อย 462 รายหรือผลิตภัณฑ์หรือสถานประกอบการ รวมถึงจะพาเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า งานเจรจาธุรกิจภายในประเทศ 100 ราย นอกจากนี้ยังสร้างต้นแบบผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจังหวัดอย่างน้อย 77 ราย เพื่อเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้ธุรกิจสู่เอสเอ็มอีในภูมิภาค สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล เป็นโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และยกระดับศักยภาพสินค้าสู่ตลาดสากล โดยพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ (Product) และบรรจุภัณฑ์สินค้า (Package) ในกลุ่มสินค้าอาหารถิ่น สมุนไพร และเครื่องสำอาง ให้คงมีอัตลักษณ์ถิ่นและมีการออกแบบ (Design) บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนยืดอายุการเก็บรักษา (Shelf life) ตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายจะอบรมให้องค์ความรู้แก่เอสเอ็มอีและพัฒนาสินค้าด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 2,000 ราย และจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าสู่การพัฒนาเชิงลึกไม่น้อยกว่า 1,000 ผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้กับผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

 

  1. โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นการยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของเอสเอ็มอีทั้งตลาดในและต่างประเทศ โดยส่งเสริมสินค้าหรือบริการให้ได้รับการพัฒนา ผ่านการรับรองมาตรฐาน จัดอบรม พาผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศที่มีศักยภาพ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าหรือบริการเจาะกลุ่มลูกค้าระดับบน สินค้าฮาลาล สินค้าเพื่อสุขภาพ ออร์แกนิก เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมายจะอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดต่างประเทศ 2,000 ราย สนับสนุนด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 2,000 กิจการ และเกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า 2,000 คู่ คาดการณ์ว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าของผู้ประกอบการ 2,000 ล้านบาท

 

และ 4. โครงการสนับสนุนเครือข่ายเอสเอ็มอี (Cluster) เป็นการพัฒนาเอสเอ็มอีโดยส่งเสริมให้เกิดมีการรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายเน้นทั้งระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพิ่มช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกับเครือข่าย โดยตั้งเป้าหมายจะมีเอสเอ็มอี เข้าร่วมโครงการ 4,000 ราย เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ของเอสเอ็มอี 30 เครือข่าย (มะพร้าว 10 เครือข่าย กล้วย 7 เครือข่าย สมุนไพร 5 เครือข่าย มวยไทย 3 เครือข่าย Digital Content 3 เครือข่าย และ Food Truck 2 เครือข่าย) สร้างผู้นำเครือข่ายและผู้ประสานงานเครือข่าย 90 ราย ผู้ประกอบการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัยมาเพิ่มศักยภาพธุรกิจ 30 ราย คาดว่าจะช่วยให้ SME ลดต้นทุนดำเนินธุรกิจลงได้ประมาณ 100 ล้านบาท และสร้างรายได้ให้ระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 90 ล้านบาท

ผอ.สสว. กล่าวต่อถึง การที่ สสว. และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน 19 แห่ง ได้ร่วม MOU ดำเนินกิจกรรมพัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี (Train the Coach : Accelerator 4.0)  ซึ่งถือเป็น 1 ใน 9 มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อนเอสเอ็มอีสู่ยุค 4.0 ของภาครัฐ โดยจะเปิดรับสมัครโค้ชเข้าฝึกอบรมให้เป็นมืออาชีพผ่านการลงทะเบียนที่ www.thesmecoach.com และจะแบ่งโค้ชออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ โค้ชรับปรึกษาปัญหาทั่วไปและปูพื้นฐานเอสเอ็มอีก้าวสู่ 4.0 (Biz Mentor) โค้ชที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Tech Expert) และโค้ชที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานรัฐ-เอกชนทั้งในและต่างประเทศ (Biz Transformer) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เอสเอ็มอีไทย โดยตั้งเป้าหมายในช่วง 3 ปีจะผลิตโค้ชไม่ต่ำกว่า 2,200 ราย และพัฒนาเอสเอ็มอี 10,000 ราย พร้อมทั้งสร้างระบบข้อมูลโค้ชของหน่วยงานรัฐ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางให้คำปรึกษาและจับคู่ช่วยเหลือเอสเอ็มอีแต่ละพื้นที่ได้โดยตรง

นอกจากนี้ สสว.ยังร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนาม MOU ในกิจกรรม “จัดทำองค์ความรู้ และสร้างการรับรู้ธุรกิจ 4.0” เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มสหกรณ์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศและให้ความสำคัญกับชุมชน เพื่อยกระดับกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระยะแรกจะเน้นที่กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ประมง และบริการ โดยจะคัดเลือก 100 สหกรณ์ เข้ารับการอบรมการดำเนินธุรกิจยุค 4.0 หลังจากนั้นจะคัดเลือกจำนวน 36 สหกรณ์ มารับการพัฒนาเชิงลึกตามผลการประเมินตัวเอง ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่สหกรณ์ และสรุปผลการพัฒนาจัดทำเป็นโมเดลต้นแบบสหกรณ์ เพื่อการพัฒนาสหกรณ์อื่นต่อไป