พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว!! สรรพากรจ่อออก กม.เรียกเก็บภาษี คาดเริ่มปี 2562

จากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ. ..เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ พื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ที่อยู่ระหว่างการจัดทำนั้น และคาดว่าจะประกาศใช้ในไม่ช้านี้

สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ ที่เกี่ยวกับ พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ นั่นก็คือ

  1. กำหนดให้ธนาคาร จะต้องส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร  ในกรณีที่

– พบบุคคลที่มีบัญชี ที่มีรายการรับเงินเกิน 200 ครั้ง/ปี  และมียอดรวมของ

ธุรกรรมฝากหรือรับโอนรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป

– ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้ง

โดยธนาคารจะต้องรายงาน กรมสรรพากร ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี

เนืื่องจาก เข้าข่ายบัญชีของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะพิเศษ (เพื่อการค้า)

  1. ถ้าธนาคารไม่ดำเนินการตามนี้ จะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

กฎหมายฉบับนี้ ยังกำหนดอีกว่า ธนาคารจะต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวนี้ ครั้งแรกภายใน 31 มีนาคม 2563

นั่นหมายความว่า น่าจะเริ่มใช้บังคับ ในปีภาษี ปี 2562

หมายเหตุ

1.ร่างกฎหมายฉบับนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจพิจารณา และผ่านความเห็นชอบ ของ ครม.แล้ว

2.ขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น บนหน้าเว็บไซต์กรมสรรพากร  ระยะเวลาที่รับฟังความคิดเห็น 1-15 เมษายน 2561

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)