แก้ปัญหาผลผลิตล้น! เร่งปล่อยกู้ผู้ประกอบการลำไยอบแห้ง อนุมัติวงเงินกว่า 22 ล้านบาท

คุณสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ผู้ประกอบการลำไยอบแห้งในจังหวัดลำพูน ขาดสภาพคล่องในการซื้อเครื่องอบลำไยเพื่อรองรับปริมาณลำไยจำนวนมากจากปัญหาลำไยล้นตลาด กระทั่งมีการยื่นคำขอมายัง สสว. เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากโครงการ Micro SME Loan ของ สสว. จำนวน 135 ราย วงเงิน 27 ล้านบาท สสว. ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว จำนวน 112 ราย คิดเป็นวงเงินรวม 22,400,000 บาท พร้อมเบิกจ่ายจำนวน 65 ราย คิดเป็นวงเงิน 13 ล้านบาท

ซึ่งเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สสว. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการเร่งรัดจัดทำสัญญา รวมทั้งตั้งเรื่องเพื่อการเบิกจ่ายกรณีเร่งด่วน ให้ทันกับความต้องการของผู้ประกอบการในการบรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ผอ.สสว. เผยอีกว่าล่าสุด มีผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูนมารับเงินอุดหนุน จำนวน 65 ราย วงเงิน 13 ล้านบาท ซึ่งจากการสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการได้คำตอบว่า 80% ต้องการเงินเพื่อไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และอีก 20% ต้องการนำเงินมาเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจและซื้อลำไย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังสามารถยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนได้อีกที่ศูนย์ OSS จังหวัดลำพูน

สำหรับวงเงินที่ สสว. ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล 3,000 ล้านบาทนั้น เพียงวันที่ 8 กันยายน 2560 สสว. ได้อนุมัติวงเงินจากกองทุนพลิกฟื้น และฟื้นฟูกิจการแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและรายย่อยทั่วประเทศไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 1,327 ราย คิดเป็นวงเงิน 679.46 ล้านบาท เฉลี่ยรายละประมาณ 512,027 บาท

“การช่วยเหลือผู้ประกอบการของ สสว. ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการลำไยอบแห้งสามารถรับซื้อลำไยสดในจำนวนมากขึ้นแล้ว ยังทำให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการ จะนำเงินส่วนนี้ไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดี ได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกลำไยเพื่อแก้ปัญหาลำไยล้นตลาดอีกทางหนึ่ง” ผอ.สสว. กล่าว