อ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ปรับตัวรับ ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

เทรนด์สุขภาพมาแรง! อ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ปรับตัวรับ ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เต็มรูปแบบ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub  (พ.ศ. 2560-2569) อีกทั้งสาขาอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ เป็นอีกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth)

อ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นรีสอร์ทระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญและขึ้นชื่อของประเทศ โดยสถานประกอบการเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันมีอายุ 19 ปี

คุณก้อย-กุสุมา กิ่งเล็ก กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ่าวนางพลาซ่า จำกัด (โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา) เล่าว่า ลักษณะโรงแรมเน้นการออกเเบบโดยการผสมผสานศิลปะภาคใต้เเละบูทีก โดยรีสอร์ท มีจำนวนห้องพัก 55 ห้อง ก่อนสถานการณ์โควิด ลูกค้าและผู้รับบริการส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรป แต่หลังจากสถานการณ์โควิด ปัจจุบันจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย ยุโรป ตามลำดับ และในปัจจุบันมีลูกค้ามาใช้บริการอยู่ที่ ร้อยละ 70 ของจำนวนห้องพัก

และช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการกับดีพร้อมหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ที่ทำให้บริษัทมีเครือข่ายต่างๆ ที่มาช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ทั้งการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ การนำความรู้มาปรับการบริการเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมส่งไปให้นักท่องเที่ยวทดลองใช้เพื่อกระตุ้นยอดซื้อ

คุณก้อย-กุสุมา กิ่งเล็ก กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ่าวนางพลาซ่า จำกัด (โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา)

ขณะเดียวกัน ยังเข้าร่วมโครงการการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัลปี 2565 ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการต่างๆ จนนำมาปรับใช้กับธุรกิจ สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว แม้ในสัดส่วนยอดจองห้องพักจะไม่เท่ากับช่วงก่อนโควิด-19 แต่บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางอื่นๆ ขับเคลื่อนธุรกิจ

ตลอดจนมองเห็นช่องทางที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมต่อจากนี้ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการของดีพร้อมที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจปรับตัวได้และมีภูมิคุ้มกันในการทำธุรกิจระดับหนึ่ง บริษัทจึงยินดีให้ความร่วมมือกับดีพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งต่อไปอีกด้วย

ทั้งนี้ อ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้จัดกิจกรรมเพื่อชุมชน โดยจัด One Day Trip สำหรับให้นักท่องเที่ยวที่พักในโรงแรม เข้าไปศึกษาการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุมชน เช่น ทำกะปิ ทำสาหร่าย ทอผ้า ทำขนม เป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้ถึงที่มาของผลิตภัณฑ์รวมทั้งกระบวนการผลิต

เพื่อสร้างความตระหนักของมูลค่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ พร้อมกันนั้นยังช่วยสร้างอาชีพในชุมชน โดยนำผลิตภัณฑ์ที่ทำในชุมชนมาใช้ในโรงแรมและลงขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ของโรงแรม อาทิ ผลิตภัณฑ์สำหรับการทำสปา อาหารว่าง ฯลฯ เพื่อกระจายรายได้ และช่วยให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ ถือเป็นโมเดลต้นแบบแก่ผู้ประกอบการรายอื่นตามโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำธุรกิจพันธุ์ดีพร้อม หรือ ดีพร้อมฮีโร่ (DIPROM Heroes) เนื่องจากโรงแรมนี้ดำเนินธุรกิจทั้งการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและผลักดันให้เกิดกระบวนการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจในท้องถิ่นและชุมชน พัฒนากิจกรรมชุมชนต่างๆ จนต่อยอดเป็นรายได้ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนนำสินค้าที่ต่อยอดมาจัดจำหน่าย ทำให้เกิดการหมุนเวียนสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศตั้งแต่ระดับท้องถิ่นฐานราก สร้างความยั่งยืนต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อยอดไปยังธุรกิจในรูปแบบใหม่ได้