น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน

กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวภายในบริเวณบ้าน นอกจากจะทำให้สมาชิกในครัวเรือนมีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคแล้ว ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กและผู้สูงอายุในครอบครัว การปลูกผักสวนครัว เป็นเหมือนตัวกลางเชื่อมสัมพันธ์ให้สมาชิกได้มีกิจวัตรประจำวันทำโดยไม่รู้สึกเหงา และรู้หรือไม่ว่า! เพียงคุณเปลี่ยนพื้นที่ว่างใภายในบ้าน 1-5 ตารางเมตร ให้เป็นแปลงผักสวนครัว จะสร้างประโยชน์มหาศาลให้เกิดขึ้นในครอบครัว 

คุณจะมีห้องเรียนธรรมชาติ ฝึกทักษะชีวิต เสริมพัฒนาการสำหรับลูกหลาน และเป็นสนามกีฬาของผู้สูงวัยได้ขยับร่างกาย และเสริมจิตใจไม่ให้เหี่ยวเฉา และหากทุกครัวเรือนร่วมใจปลูกผักในรั้วบ้านเท่ากับเป็นการสร้างคลังอาหารชุมชน ช่วยเสริมให้คนในชุมชนกลมเกลียวกันมากขึ้น นำไปสู่การใช้พื้นที่ชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกมากมาย

กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างครอบครัวเป็นสุขและลดรายจ่ายระดับฐานรากอย่างเห็นผล จึงอยากเชิญชวนครัวเรือนทั่วประเทศไทยร่วมปลูกผักสวนครัว โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน 

ร่วมปลูกประโยชน์ 

ผักสวนครัวจากแต่ละครัวเรือนจะเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี บรรยากาศร่มรื่น ซึ่งข้อมูลจากศูนย์รายงานข้อมูลปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยพช.ระบุตัวเลขครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัวแล้ว 11,919,940 ครัวเรือน จากจำนวนเป้าหมาย 12,976,922 (ยกเว้นเขต กทม.) ครัวเรือน คิดเป็น 91.85% (ข้อมูล ณ วันที่ 11  มิถุนายน 2563)

แปลงผักสุขภาพ ปลูกประหยัด-ปลอดภัย

ผักที่แต่ละครัวเรื่อนร่วมปลูก แทบทุกชนิดสามารถเด็ดมาปรุงอาหารง่ายๆ ได้ ส่งผลดีต่อค่าใช้จ่ายทำให้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 50 บาท/วัน/ครัวเรือน หากครัวเรือนปลูกผัก 12 ล้านครัวเรือน จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 200,000 ล้านบาท/ปี 

นอกจากนี้ การปลูกผักผลไม้ภายในบ้านยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของผู้ปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี เพราะคุณจะสามารถกินทุกอย่างที่ปลูกได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเรื่องสารพิษตกค้าง และยังมีอาหารปลอดภัยไว้รับประทานตลอดทั้งปี หากมีเหลือก็พร้อมแบ่งปันแลกเปลี่ยนผลผลิตกัน เป็นการเกื้อกูลประโยชน์สร้างความสุขให้แก่ทุกคนในชุมชน

สามารถแบ่งปันเรื่องราวการปลูกผักภายในรั้วบ้านคุณผ่านช่องทางเฟซบุ๊กกลุ่ม ‘ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับพช.’ https://www.facebook.com/groups/756725805097591/