น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน

ด้วยการลงศึกษาดูงานโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ในพื้นที่ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพัฒนากรทั่วประเทศของกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย นำมาสู่การถอดแบบและขยายผลสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับฐานราก สร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค มุ่งมั่นลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความยั่งยืนตามแนวทางของ SDGs ในเรื่องการขจัดความหิวโหย 

ทั้งนี้ การขยายผลสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน ได้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับหลังจากการร่วมปลูกผักสวนครัว กล่าวคือ จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย 50 บาท/วัน/ครัวเรือน เป้าหมายของโครงการคือ 12 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศจะต้องสามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 200,000 ล้านบาท/ปี 

โดยศูนย์รายงานข้อมูลปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ระบุรายชื่อ 5 จังหวัดต้นแบบที่เปลี่ยนพื้นที่ในบ้านและชุมชนให้เป็นแปลงผักสวนครัวสีเขียวเต็มพื้นที่ 100% ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง พิษณุโลก ตาก ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี และภาพรวม ณ ปัจจุบัน มีครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัวแล้ว 10,679,737 ครัวเรือน จากจำนวนเป้าหมาย 11,811,124 ครัวเรือน คิดเป็น 90.42% (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563) 

ครอบครัวชาว พช. ร่วมกับหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน โหมโรงปลุกกระแสปลูกทุกอย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ปลูก จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและยังคงเดินหน้าขยายพื้นที่ความสำเร็จให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย กรมการพัฒนาชุมชนจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกครัวเรือนร่วมปลูกผักสวนครัว เริ่มต้นจากพื้นที่ว่างเล็กๆ ภายในบ้าน พร้อมชวนลูกหลานให้รู้จักทักษะชีวิตผ่านการปลูกผัก ฝึกฝนการอดทนรอคอย การเสียสละ สร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในครอบครัว ขยายสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน และทำให้เรามีอาหารปลอดภัยไว้กินระยะยาว

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมแห่งการเรียนรู้ แชร์ภาพกิจกรรมความสุขแล้วส่งต่อมาที่กลุ่มเฟซบุ๊ก “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.”

บทความก่อนหน้านี้ธอส. ออก 10 มาตรการช่วยลูกค้าที่กระทบโควิด ขยายเวลาถึง 31 ต.ค.
บทความถัดไปเศรษฐกิจฟุบ โควิดซ้ำ! หนังไทย ถึงขั้น “ไอซียู” ผกก.หนุ่มเฉือนเนื้อ ดันฉาย “ฮั่งจุ้นเจี๋ย”