อบรมสี่วัน-รู้เรื่อง! “การปลูกกัญชาทางการแพทย์ฯ สำหรับประชาชนและเกษตรกร”

อบรมสี่วัน-รู้เรื่อง! “การปลูกกัญชาทางการแพทย์ฯ สำหรับประชาชนและเกษตรกร”

ข่าวแจ้งว่า ในเวลา 08.30 น. วันอังคารที่ 17 กันยายนนี้ ที่ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะ (ภูมิภูเบศร) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จะมีการจัดอบรม “การปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเกษตรอินทรีย์สำหรับประชาชนและเกษตรกร” รุ่นที่ 1 ปี 2562 ภาคบรรยายและปฏิบัติการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการจัดอบรมครั้งนี้

โดยผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย คณะเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บุคลากรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ

สำหรับเนื้อหาการจัดอบรม ประกอบไปด้วย องค์ความรู้ด้านการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์, เรียนรู้พฤกษศาสตร์ของกัญชา, หลักการและแนวทางปฏิบัติของการปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์, การดูแลรักษา, การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชสำหรับกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์ รวมไปถึงแนวทางการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับประชาชนและเกษตรกร

พร้อมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 4 วัน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมอบหมายให้ทางมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ เป็นแกนกลางในการระดมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเกษตรอินทรีย์และการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม

และการจัดอบรมครั้งนี้ ทางผู้จัดคาดหวังให้เป็นแนวทางในการดำเนินการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรและประชาชนได้ในอนาคต