มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ SME D Bank ปั้นเยาวชนกลุ่มเปราะบาง สู่ SMEs หน้าใหม่

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จับมือ SME D Bank ปั้นเยาวชนกลุ่มเปราะบาง สู่ SMEs หน้าใหม่

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย คุณพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ SME D Bank ลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรปั้นเยาวชนกลุ่มเปราะบางก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs หน้าใหม่ที่มีศักยภาพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน รวมถึงสนับสนุนทีมวิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะด้านถ่ายทอดความรู้การทำธุรกิจแบบมืออาชีพ พร้อมมอบทุนเริ่มต้นธุรกิจ

ดร.สราวุธ กล่าวตอนหนึ่งว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริม “เยาวชนเป็นผู้ประกอบการ SMEs” เพื่อเตรียมพร้อม เพิ่มศักยภาพ และปลดล็อกข้อจำกัดให้เยาวชนกลุ่มเปราะบางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อายุระหว่าง 16-25 ปี ที่เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่มีแนวโน้มอาจไม่ได้ศึกษาต่อ เป็นแรงงานไร้ทักษะ ตกงาน หรือขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงเส้นทางอาชีพที่ตนเองถนัด อย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ในอนาคต ซึ่งจะก่อประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ และสังคม  โดยการพัฒนาเยาวชนในโครงการ จะมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาอาชีพ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร และที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีเจ้าของวิสาหกิจตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

“การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ จะทำการคัดเลือกเยาวชนในโครงการฯ ประมาณ 60 คน เพื่อเข้ารับการอบรมอย่างเข้มข้น รวม 9 วัน หรือ 54 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs การสอนเขียนแผนธุรกิจ และเตรียม Pitching แยกตามประเภทวิชาชีพ ทั้งภาคบริการและภาคการผลิต การนำเสนอแผนธุรกิจ โดยจะทำการคัดเลือกเยาวชนที่มีแผนธุรกิจโดดเด่น ให้ได้รับทุนสนับสนุนเริ่มต้นสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs หน้าใหม่ จำนวน 6 ทุน สูงสุด 100,000 บาทต่อราย โดยจะมีการประกาศและแสดงผลงาน วันที่ 25 ตุลาคม นี้ ในงานตลาดนัด สุดยอดเอสเอ็มอีของดีทั่วไทย ณ  Co Working Space สำนักงานใหญ่ SME D Bank” ดร.สราวุธ กล่าว

สำหรับโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน เป็นการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชนของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ผ่านกระบวนการค้นหาตัวตนจากหลักสูตร Youth Ready Work ขององค์กรศุภนิมิตสากล โดยดำเนินการมาต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิซิตี้ (CITI Foundation) และความร่วมมือจากสถาบันวิชาชีพชั้นนำกว่า 20 สถาบัน ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนรวมกว่า 350 คน ในกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ อาทิ กลุ่มช่างบริการ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเสริมสวย กลุ่มบริการสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ด้านคุณพงชาญ กล่าวว่า นอกเหนือจากการสนับสนุนเงินทุนแก่เอสเอ็มอี ธนาคารยังมีภารกิจหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ รวมถึงสร้างผู้ประกอบการใหม่ การผนึกกำลังกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จึงสร้างประโยชน์อย่างยิ่ง  ช่วยปูพื้นฐาน พัฒนาทักษะ และเติมความรู้เชิงธุรกิจให้แก่เยาวชนพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และจัดตั้งธุรกิจได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

“ธนาคารพร้อมทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง พัฒนาหลักสูตร และจัดทีมวิทยากรมอบความรู้ในแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ หลักสูตรเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด การบริหารจัดการธุรกิจ การจัดทำบัญชี/ภาษี และการเตรียมพร้อมเข้าสู่แหล่งทุน เป็นต้น อีกทั้ง หากเยาวชนที่ผ่านโครงการนี้ ต้องการเงินทุนไปเริ่มต้นธุรกิจ ธนาคารพร้อมเป็นที่ปรึกษาและแนะนำเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยพิเศษของธนาคารต่อไปในอนาคต” คุณพงชาญ กล่าว