แห่งแรกในไทย! ม.รังสิต เปิดสอน “กัญชาศาสตร์” เน้นนวัตกรรมการปลูกเพื่อการแพทย์

แห่งแรกในไทย!  ม.รังสิต เปิดสอน “กัญชาศาสตร์” เน้นนวัตกรรมการปลูกเพื่อการแพทย์

คณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ แห่งแรกในประเทศไทย เน้นนวัตกรรมการปลูกกัญชาทางการแพทย์

รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า คณะนวัตกรรมเกษตร ได้ศึกษาพืชกัญชาทั้งจากเอกสารจากต่างประเทศและในประเทศ ศึกษาสายพันธุ์ ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา รวมทั้งสรรพคุณด้านการแพทย์ ฯลฯ พบว่า กัญชาสามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบสารสกัดกัญชาได้สำเร็จ ดังนั้น คณะนวัตกรรมเกษตร จึงชู “จุดแข็ง” โดยการเปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ ที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสายพันธุ์กัญชา เทคนิคการปลูก การขยายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งการเรียนการสอนจะเน้นการนำความรู้ไปผลิตกัญชา ที่มีสารออกฤทธิ์ตามความต้องการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

“วิชากัญชาศาสตร์ เป็น 1 ใน 4 รายวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียนในวิชาเลือก กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตพืช และการจัดการผลิตผลเกษตร ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาอื่นๆ เช่น วิชาเทคโนโลยีการผลิตกัญชาทางการแพทย์ วิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ และวิชาการปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งไม่เฉพาะกับกัญชาเท่านั้น ยังครอบคลุมทั้งพืชสมุนไพรและพืชพลังงานทดแทนอีกด้วย

ซึ่งวิชาเหล่านี้อยู่ในหลักสูตรปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรนี้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ออกไปเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือทำงานในฟาร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต บุคลากรด้านนี้ยังขาดแคลนและกำลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก” คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร กล่าว

สำหรับหลักสูตรดังกล่าว เปิดรับสมัครผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งสายวิทย์-คณิต, สายศิลป์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00  ไม่จำกัดอายุและจำนวนการรับต่อ 1 รุ่น  ทั้งนี้จะมีทุนการศึกษาฟรีตลอดหลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยจบไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะนวัตกรรมเกษตร โทรศัพท์ (02) 791-6000 ต่อ 3428, 3441