ผลิตแหนมหมูขาย ทางเลือกใหม่สร้างรายได้ เก็บไว้ 2-3 วัน ขายได้แล้ว

แหนม เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากการนำเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์มาสับหรือบดผสมเข้ากับเครื่องปรุงรส ห่อด้วยใบตองหรือพลาสติก เก็บไว้ 2-3 วัน ก็ได้รสเปรี้ยวพอดี กินอร่อย คนภาคเหนือมักจะผลิตแหนมเพื่อเป็นอาหารคู่ครัว เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลี้ยงหมูมีรายได้ด้วย

การผลิตแหนมหมู บ้านป่าตึงใต้…สินค้า OTOP 5 ดาว ขายดีจากวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าตึงใต้ เป็นการผลิตในเชิงธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างรายได้สู่การมีวิถีที่มั่นคง เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ จึงได้นำมาบอกเล่าสู่กัน

คุณพัฒนา แสนใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เล่าให้ฟังว่า ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันแปรสูง การมีรายได้ไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายได้ส่งผลกระทบให้วิถีการดำรงชีพของเกษตรกรหลายครัวเรือนไม่มีความมั่นคง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จึงส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบวิถีพอเพียง ทำการเกษตรไร่นาสวนผสมด้วยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์หรือประมง มีการจัดการใช้ที่ดิน แรงงาน เงินทุนหรือใช้ปัจจัยการผลิตเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม หรือGAP เพื่อให้ได้ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษที่ตลาดผู้บริโภคต้องการ และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกันคิด ผลิตสินค้าคุณภาพ หรือขายเป็นการเสริมสร้างรายได้

เมื่อเกษตรกรมีรายได้ไม่พอเพียงกับรายจ่ายครัวเรือน การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ จึงเป็นทางเลือกการผลิตแหนมเชิงการค้าเพื่อการเสริมสร้างรายได้ครัวเรือน กระบวนการผลิตได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานอุตสาหกรรมอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ ผลิตภัณฑ์แหนมที่นำออกขายทำให้สมาชิกมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพที่มั่นคง

คุณทิวาวรรณ นาขยัน เลขานุการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ เล่าให้ฟังว่า การผลิตแหนมหรือจิ้นส้ม ของลูกหลานชาวเหนือได้มีการทำสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ ยา ตา ยาย เป็นการแปรรูปเพื่อการถนอมอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนและเป็นการลดรายจ่ายครัวเรือนได้ด้วย

เมื่อเกษตรกรมีรายได้ไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงสูง การดำรงชีพจึงไม่มั่นคง เมื่อสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ มาส่งเสริมให้แม่บ้านเกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อร่วมคิดและทำการผลิตแหนมในเชิงธุรกิจ ให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตผสมผสานเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ จึงรวมกลุ่มกันได้จำนวนสมาชิกครบตามเงื่อนไข แล้วก็ไปขอจัดตั้งเป็นกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ ได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รหัสทะเบียน 0-56-07-01/1-0004 จากนั้นได้ทำการผลิตแหนมหมูนำออกขาย เป็นการเสริมสร้างรายได้เสริมจากการทำไร่นาสวนผสม ทำให้สมาชิกมีวิถีความเป็นอยู่ที่มั่นคงยิ่งขึ้น

คุณสุพิน ปั๋นเงิน ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ เล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิก 11 คน การดำเนินงานมีการระดมหุ้นจากสมาชิก คนละ 5 หุ้น หุ้นละ 50 บาท มีเงินทุนหมุนเวียน 15,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แต่ละปีจะนำรายได้ที่เป็นผลกำไรจำนวน 80% มาปันผลให้สมาชิก และนำผลกำไรอีก 20% เข้าเป็นกองทุนใช้เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

การผลิตแหนมแต่ละครั้งจะผลิตตามจำนวนความต้องการของตลาดผู้ซื้อที่สั่งให้ผลิต แต่ละครั้งได้ทำการผลิตแหนม 5-40 กิโลกรัม วิสาหกิจไม่เน้นการผลิตเพื่อขายด้วยตนเอง เนื้อหมูได้ซื้อจากโรงฆ่าสัตว์ในชุมชนใกล้เคียง ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดพะเยา

วัตถุดิบการผลิตแหนมมีส่วนประกอบดังนี้ เนื้อหมูสับหรือบด 46.5% หนังหมู 46.5%กระเทียม 2.3% น้ำตาล 1.9% เกลือไอโอดีน 1.9% และข้าวสวย 1.9% นำวัตถุดิบทั้งหมดใส่ภาชนะสะอาด สวมถุงมือสะอาด คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อกัน นำไปห่อตามขนาดต่างๆ กัน ติดฉลากแสดงแหล่งผลิต พร้อมนำผลิตภัณฑ์แหนมออกขาย

การผลิตแหนมหมูที่สะอาดปลอดภัย อร่อยแบบเมืองเหนือจึงได้การรับรองคุณภาพโดยได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ประเภทอาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555(OTOP Product Champion) และได้รับรอง อย.56-2-01152-2-0001

จะกินแหนมหมูผลงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ อำเภอแม่ใจ ให้อร่อย แนะนำว่าควรมีกระเทียมและพริกขี้หนูสด เป็นเครื่องเคียงด้วยจะช่วยเติมรสชาติความอร่อยเป็นพิเศษ

คำเตือน : ควรทำแหนมหมูให้สุกก่อนบริโภค ควรเก็บไว้ในตู้เย็น

ขอบคุณ คุณการุณย์ มะโนใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ที่ได้แนะนำให้ไปเยี่ยมชมการผลิตแหนมดีมีคุณภาพ ของกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ เป็นผลิตภัณฑ์แหนมแบบเมืองเหนือที่ผู้บริโภคพึงพอใจ ทำให้สมาชิกมีงานทำ มีรายได้ และมีความมั่นคง

จากเรื่อง แหนมหมูบ้านป่าตึงใต้…สินค้า OTOP 5 ดาว ขายดี จากวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าตึงใต้ เป็นทางเลือกการผลิตแหนมดีมีคุณภาพแบบเมืองเหนือเพื่อการเสริมสร้างรายได้นอกเหนือจากการทำไร่นาสวนผสม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพิน ปั๋นเงิน ประธาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ เลขที่ 53 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โทร. (054) 428-260 หรือโทร. (086) 197-4721, (083) 569-7599 หรือ คุณพัฒนา แสนใจ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ โทร. (091) 858-3715 ก็ได้เช่นกันครับ