เจาะความสำเร็จ แม่สุนีย์ ขนมไทย ขายในเซเว่นฯ ยังไงให้ได้ปีละกว่า 230 ล้าน!

เจาะความสำเร็จ แม่สุนีย์ ขนมไทย ขายในเซเว่นฯ ยังไงให้ได้ปีละกว่า 230 ล้าน!

เพราะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็กที่มียอดขายเพียงปีละไม่กี่ล้านบาท สู่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มียอดขายสูงถึงกว่า 230 ล้านบาทในปี 2565 อะไรที่ทำให้แบรนด์ขนมพื้นบ้านที่ทุกคนคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆ อย่าง “แม่สุนีย์ ขนมไทย” ถึงสามารถสร้างยอดขายได้ปีละหลายร้อยล้านบาท ไปหาคำตอบพร้อมๆ กัน

คุณก้อง-ก้องปพัฒน์เรืองจินดาชัยกิจรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจเอชแอนด์สโนว์กรุ๊ปจำกัด เจ้าของแบรนด์ “แม่สุนีย์ ขนมไทย” และผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ EZY SWEET กล่าวว่า หัวใจสำคัญของขนมไทย คือ การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและรักษารสชาติให้ได้มาตรฐานเดียวกันในทุกถ้วย นับตั้งแต่วันแรกที่ออกจากไลน์ผลิตจนครบกำหนด Shelf Life สิ่งที่จะช่วยรักษาคุณภาพมาตรฐานเหล่านี้ได้ คือ “นวัตกรรม” เพราะนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความต่างและความโดดเด่นให้กับตัวสินค้า และเป็นหัวใจสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนของ SMEs

คุณก้อง-ก้องปพัฒน์ เรืองจินดาชัยกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ เอช แอนด์ สโนว์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของแบรนด์ “แม่สุนีย์ ขนมไทย” และผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ EZY SWEET

“เราให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมอย่างมากในทุกขั้นตอนการผลิต เช่น กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบก็ต้องใช้เครื่องตรวจรับเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ เพื่อลดความเสียหายจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน ขณะที่กระบวนการจัดเก็บก็ต้องจัดเก็บในพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพวัตถุดิบให้สดใหม่ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต เราลงทุนพัฒนาเครื่องจักร เพื่อช่วยเพิ่มนวัตกรรมในขั้นตอนเหล่านี้ไปมากกว่า 40 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานสินค้าสดใหม่เหมือนผลิตในวันแรก”

อีกเรื่องหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญควบคู่กัน คือการดูแลและพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็น “ซอฟต์แวร์สำคัญ” ขององค์กร ทั้งในเรื่องสวัสดิการและการเพิ่มขีดความสามารถ หรือ Upskill ในเรื่องของเทคโนโลยีตลอดจนระบบงานหลังบ้านต่างๆ หากบุคลากรมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กัน ถือเป็นการช่วยการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับบริษัทในอนาคต

อีกทั้งการที่บริษัทเป็นเพียงผู้ประกอบการขนาดเล็ก การสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ต้องอาศัยพันธมิตรที่ดีช่วยในทุกช่วงการดำเนินงาน นับตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง โดยบริษัทจะรับซื้อวัตถุดิบจากเครือข่ายพันธมิตรเกษตรกรในพื้นที่และนอกพื้นที่ ที่มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าขนมทุกถ้วยและทุกกล่องที่ถูกส่งถึงมือผู้บริโภคจะผลิตจากวัตถุดิบชั้นดี มีคุณภาพ ขณะเดียวกัน ด้านการตลาดนั้นยิ่งต้องมีพันธมิตรที่ดีคอยช่วยสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจัง ทั้งเรื่องการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ข้อมูลที่จำเป็นในการขยายตลาด ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

“หากเป้าหมายของ SMEs คือ การสร้างการเติบโตด้านยอดขาย และอยากให้สินค้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ SMEs ต้องมองหาคือพันธมิตรที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายขนาดใหญ่ และมีองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่จะนำมาช่วยพัฒนาสินค้า เสริมศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งบริษัทก็มีเป้าหมายเช่นนั้น จึงเลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จนเกิดมาเป็นสินค้าร่วมพัฒนาภายใต้แบรนด์ EZY SWEET โดยสินค้าตัวล่าสุดที่เพิ่งวางจำหน่ายคือ เยลลี่บ๊วยน้ำมะนาว เจาะกลุ่มลูกค้าตั้งแต่วัยประถมขึ้นไป ถือเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่สู่กลุ่ม Gen Z จากเดิมกลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นกลุ่ม Gen X, Gen Y และ Baby Boomer ที่มีความคุ้นเคยกับสินค้าอยู่แล้ว”

คุณก้อง ยังเล่าอีกว่า การที่บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะได้รับโอกาสจากทางเซเว่น อีเลฟเว่น แต่การเติบโตเพียงลำพัง อาจทำให้ไม่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงส่งต่อโอกาสที่เคยได้รับกลับสู่ชุมชนในทุกมิติ อาทิ สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรที่บริษัทรับซื้อสินค้าเกษตรมากกว่า 55 ล้านบาทต่อปี เกิดการจ้างงานในพื้นที่มากกว่า 300 คน เป็นต้น

รวมทั้งเดินหน้าสร้างโรงงานสีขาว เพื่อลดขยะ ลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะ เช่น การมอบเศษวัตถุดิบเหลือใช้ให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ฟรี ในอนาคตโรงงานกำลังติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อลดการใช้พลังงาน และมีระบบการจัดการขยะ-บำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน

จากเส้นทางการดำเนินธุรกิจตามที่คุณก้องเล่าให้ฟังนั้น ถือเป็นตัวอย่าง SMEs โตไกลไปด้วยกัน ที่ได้รับการสนับสนุนจากเซเว่น อีเลฟเว่น ในการเป็นช่องทางการขายที่สำคัญ นับเป็นสินค้าท้องถิ่นที่โดดเด่นอย่างยิ่งด้านนวัตกรรม ทำให้เห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้ “แม่สุนีย์ ขนมไทย” เติบโตได้อย่างต่อเนื่องคือ การให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกๆ ขั้นตอนการทำงาน ไม่หยุดที่จะเดินหน้าพัฒนาในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง และไม่ลืมที่จะส่งมอบโอกาสกลับสู่สังคมและชุมชน