กล่องเสียงธรรม สื่อเผยแผ่ธรรมะร่วมสมัยในยุคดิจิตอล

สร้างสีสันให้วงการศาสนา สำหรับกล่องเครื่องเล่นเสียงธรรมแบบพกพา สื่อเผยแผ่ธรรมะร่วมสมัยในยุคดิจิตอลที่บรรจุเสียงธรรมคมชัดไว้ให้ฟังมากมาย อาทิ บทสวดมนต์ เสียงธรรมบรรยายจากพระเถรานุเถระ พระธรรมเทศนา นิทานธรรมะ ข้อคิดเตือนใจต่างๆ วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกเพศ ทุกวัย มองว่าการสวดมนต์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว หรือเฉพาะผู้สูงวัยเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ ฉะนั้น กล่องเครื่องเล่นเสียงธรรมแบบพกพา จึงเป็นทางเลือกของคนที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย ทำจิตใจสงบ และผ่อนคลาย

1

พลิกวงการสื่อธรรมะ
ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ธรรมสภา สำนักพิมพ์เอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 มีปณิธานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามเจตนารมณ์ของท่านเจ้าคุณพระสุธรรมเมธี (นายบรรลือ สุขธรรม ป.ธ.๘) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ก่อสร้างธรรมสภา อันเป็นธรรมสภาแห่งแรกของประเทศไทย สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงปิดทองลูกนิมิตเอก ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2493 ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ธรรมสภาจดทะเบียนนิติบุคคล ใช้ชื่อการค้าว่า บริษัท ธรรมสภา บันลือธรรม จำกัด มี คุณสุทธิรักษ์ สุขธรรม ดำรงประธานกรรมการ คุณธรรมะ สุขธรรม เป็นประธานบริษัท

ปัจจุบัน บริษัท ธรรมสภา เผยแผ่ธรรมะรูปแบบต่างๆ อาทิ จัดพิมพ์และเผยแผ่หนังสือธรรมะ ซีดีและวีซีดีธรรมะ รับพิมพ์งานหนังสือธรรมานุสรณ์และหนังสืออนุสรณ์ ผลิตหนังสือธรรมะมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดย คุณสุทธิรักษ์ เป็นลูกชายท่านเจ้าคุณพระสุธรรมเมธี พระชั้นผู้ใหญ่ ที่ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรม เพื่อสืบอายุพระศาสนามาตลอด โดยต้นฉบับทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ได้รับความร่วมมือจากทุกวัดในประเทศ

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

“ในยุคก่อนปี พ.ศ. 2530 ธรรมสภาผลิตหนังสือธรรมะออกสู่ตลาด แต่ไม่ค่อยมีผู้คนสนใจเท่าที่ควร เป็นเพราะรูปเล่มไม่สวยงาม ไม่น่าอ่าน พิมพ์ด้วยกระดาษปรู๊ฟ สีเหลืองเก่าๆ มีแต่ตัวหนังสือสีดำเล็กๆ ต่อมา พ.ศ. 2540 ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม จัดทำสื่อธรรมะรูปเล่มสวยงาม น่าอ่าน ใช้กระดาษมันอาร์ต ปกแข็ง เย็บเล่มสวยงาม สามารถขึ้นโชว์ตามร้านหนังสือชั้นนำ ติดอันดับ Best Seller เหมือนหนังสือทั่วไป ประชาชนหันมาอ่านหนังสือธรรมะเพิ่มมากขึ้น”

หลายคนมองว่า หนังสือธรรมะเหมาะกับผู้สูงวัย หรือคนที่ละทางโลก ด้านคุณสุทธิรักษ์ มองว่า หนังสือธรรมะเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย ล้วนสามารถนำพระธรรมคำสอนมาปรับใช้ได้ทั้งสิ้น หากเป็นเด็ก ธรรมะจะอยู่ในรูปแบบของการ์ตูนหรือรูปภาพที่อ่านง่าย ในช่วงวัยรุ่นจะมีหนังสือธรรมะที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการครองชีวิตในวัยรุ่น อยู่อย่างไรไม่ให้ตกไปในทางเสื่อม ส่วนวัยชรา หนังสือธรรมะเน้นเรื่องการรักษาตัว รักษาใจ สอนให้พิจารณาเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย เพื่อไม่ให้กังวลถึงสิ่งเหล่านี้

ทุกวันนี้ รูปแบบของสื่อธรรมะมีความทันสมัย ธรรมสภาก็ปรับตัวสอดคล้องกับกาลเวลา มีสื่อ อาทิ เทป ซีดี วีซีดี หนังสือการ์ตูน รวมถึงกล่องเสียงธรรม สื่อเผยแผ่ธรรมะยุคดิจิตอล บรรจุเสียงธรรมเพื่อความสุขใจของผู้ฟัง

20160302_220733

รวมทุกบทสวด
เสียงต้นฉบับ และเสียงพากย์

“กล่องเสียงธรรม” บรรจุบทสวดมนต์ เสียงธรรมบรรยายจากพระเถรานุเถระต่างๆ พระธรรมเทศนา นิทานธรรมะ  คำสอน เพลงธรรมะ ฯลฯ รวมกว่า 1,000 ชั่วโมง โดยแปลงไฟล์จากแผ่นเสียง CD มาอยู่ในรูปแบบ SD Card ใช้งานง่าย  พกพาไปได้ทุกที่ และเป็นเจตนาที่ธรรมสภาต้องการเผยแผ่ธรรมะ

สำหรับบทสวดมนต์มีครอบคลุมทุกบท ตั้งแต่ ทำวัตรเช้า-เย็น พร้อมคำแปล ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก คาถาชินบัญชร บทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) อาราธนาศีล 5 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คาถาบูชาท้าวจตุโลกบาล ขอขมาพระรัตนตรัย บทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา โพชฌังคปริตร พระเจ้า 30 ชาติ 84 นิทานเทียบสุภาษิตไทย ฯลฯ

กล่องเสียงธรรมมีทั้งเสียงทีมพากย์ชื่อดัง และเสียงจากพระชั้นผู้ใหญ่แถวหน้าระดับประเทศที่ทางธรรมสภาได้เคยบันทึกไว้ อาทิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี, พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จังหวัดนนทบุรี, พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น

3

กล่องเสียงธรรม ประกอบด้วย

  1. SD card 16 GB. ที่รวบรวมเสียงธรรมบรรยายจากพระเถรานุเถระต่างๆ รวบรวมไว้ 900 กว่าเรื่อง
  2. สมุดบันทึก ที่มีคู่มือการใช้งาน และหัวข้อธรรมต่างๆ พร้อมสายชาร์จ
  3. วิทยุสำหรับเปิดฟังเสียงธรรม พร้อมสายชาร์จแบต สามารถเปิดฟัง FM หรือเสียบ USB, SD card, Mocro SD card และช่องเสียบหูฟัง น้่ำหนักเบาพกพาได้สะดวก คำแนะนำ ควรชาร์จแบตเครื่องวิทยุ 6 ชั่วโมง ก่อนการใช้งาน สามารถเปิดเสียงธรรมได้นาน 6-8 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ด้านบทสวดยอดฮิต คุณสุทธิรักษ์ เผยว่า อันดับ 1 ที่คนนิยมสวดกันมากที่สุดคือ ทำวัตรเช้า-เย็น อันดับ 2 คาถาชินบัญชร อันดับ 3 บทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา อันดับ 4 ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

สำหรับสื่อธรรมะ “กล่องเสียงธรรม” ทางธรรมสภาวางจำหน่ายได้ปีกว่าแล้ว ยอดขายมากกว่า 1,000 กล่อง คุณสุทธิรักษ์ เผยว่า 50 เปอร์เซ็นต์ รายได้ของบริษัทมาจากกล่องเสียงธรรม และในปี 2559 จะรุกธุรกิจสื่อธรรมะออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนในยุคนี้

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ธรรมสภา บันลือธรรม จำกัด โทรศัพท์ (091) 883-7117,
(091) 884-9916 ที่อยู่ เลขที่ 1/4-5
, 2-14 ม.10 ถนนบรมราชชนนี ปากซอยบรมราชชนนี 119 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ