รู้จัก 3 ดำ มหัศจรรย์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานเป็นอาชีพพสกนิกรในภาคอีสาน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เป็นอีก 1 ใน 4,000 โครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

dsc04780-768x513
แปลงทดลองปรับปรุงดิน

พื้นที่ 13,300 ไร่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร แบ่งเป็นพื้นที่พัฒนาการเกษตรประมาณ 2,300 ไร่ พื้นที่เขตปริมณฑลเพื่อการพัฒนาป่าไม้ประมาณ 11,000 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก

นายสรุชาติ มาลาศรี
นายสุรชาติ มาลาศรี

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่า ในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งการเสด็จฯ ครั้งนั้นทำให้พระองค์ทรงเห็นปัญหาความแห้งแล้งที่มาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า เรื่องของสภาพดิน และการใช้พื้นที่เกษตรที่ไม่ถูกหลักวิชาการ

ฝายชะลอน้ำภายในพื้นที่ศูนย์ฯ
ฝายชะลอน้ำภายในพื้นที่ศูนย์

สำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองงานพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น และนำออกเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาอาชีพ ฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ รวมถึงการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

dsc04714-768x513

ด้านการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน มีหน่วยราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยร่วมรับผิดชอบ อาทิ กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกรมปศุสัตว์ ซึ่งปรับปรุงทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ศึกษาและทดลองการเลี้ยงสัตว์ การจัดการด้านการเลี้ยงสัตว์และวิธีแก้ปัญหา เช่น การป้องกันและกำจัดโรคของสัตว์

น.สพ.วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร
น.สพ.วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร

นายสัตวแพทย์วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กล่าวว่า กิจกรรมด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ครอบคลุมทุกด้านที่มีผลต่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอันเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่

โคเนื้อทาจิมะภูพาน
โคเนื้อทาจิมะภูพาน
สุกรภูพาน
สุกรภูพาน
ไก่ดำภูพาน 1
ไก่ดำภูพาน 1
ไก่ดำภูพาน 2
ไก่ดำภูพาน 2
ไก่ดำภูพาน 3
ไก่ดำภูพาน 3

ในวันนี้ จ.สกลนครได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่ง 3 ดำ มหัศจรรย์ อันได้แก่ โคเนื้อทาจิมะภูพาน ไก่ดำภูพาน 1, 2, 3 และสุกรภูพาน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาอันโดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคง

แปลงหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์
แปลงหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์
กวางรูซ่า เลี้ยงเพื่อตัดเขาทำยา
กวางรูซ่า เลี้ยงเพื่อตัดเขาทำยา

ด้วยเดชะพระบารมี พระปรีชาสามารถที่ทรงเห็นการณ์ไกล และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรที่ยากไร้ในชนบท ได้ปรากฏขจายขจรเป็นที่ยกย่องเทิดทูนทั้งในประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลก

 

21