ฎีกาชาวบ้าน : ปลูกตึกสูงติดกระจก ระวังต้องจ่ายให้เพื่อนบ้าน!!

ปัจจุบัน คอนโดมีเนียม อาคารชุด ตึกสูงมีอยู่มากในเมืองใหญ่ และตึกเหล่านี้ บางตึก ใช้กระจกเป็นผนังอาคาร ซึ่งดูเหมือนไม่มีอะไร แต่….อาคารกระจกเหล่านี้กลับสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับอาคาร เนื่องจาก มีแสงสะท้อนจากอาคารชุดสาดใส่บ้าน นั่นเอง

ตัวอย่างเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นจริง เมื่อ ศาลฎีกา มีคำพิพากษา ให้บริษัทเจ้าของโครงการอาคารชุดอยู่อาศัยขนาดใหญ่กลางกรุง ที่ใช้กระจกติดตั้งรอบตัวอาคาร ชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของบ้านใกล้เคียงที่ฟ้องคดี ระบุว่า ต้องเจอปัญหา ๖ เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี เกิดภาวะตะวันอ้อมข้าว แสงสะท้อนจากอาคารชุดสาดใส่บ้าน เกิดความร้อนจนอยู่ไม่เป็นสุข จนกว่าจะแก้ไขลดแสงสะท้อนให้สิ้นไป

(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๗๒/๒๕๕๗ ในคดีที่ประชาชนผู้มีบ้านอยู่อาศัยใกล้กับโครงการอาคารชุด ที่ระบุว่าได้รับผลกระทบจากโครงการอาคารชุดขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ย่านสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาคารที่ติดตั้งกระจกรอบตัวอาคาร แสงสะท้อนจากกระจก ก่อให้เกิดความร้อนจนไม่สามารถใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างปกติสุขฟ้องคดี ขอให้แก้ไขความเดือดร้อน และเรียกค่าสินไหมทดแทนจนกว่าจะแก้ไขความเดือดร้อนให้ลุล่วงไป)

คดีนี้ ผู้ได้รับความเดือดร้อน เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง เจ้าของอาคารเป็นจำเลย โดยบรรยายฟ้องว่า ระหว่างเวลา ๑๕.๓๐ ถึง ๑๘ นาฬิกาของทุกวัน แสงแดดซึ่งกระทบกับกระจกอาคารของจำเลย จะสะท้อน สาดส่องเข้าไปในบ้านของโจทก์ ทำให้เกิดแสงสว่างและอุณหภูมิในบ้านสูงขึ้นมาก จนไม่สามารถพักอาศัยได้อย่างปกติสุข

ฟากจำเลยก็สู้ว่า แสงแดดช่วงตะวันอ้อมข้าวเป็นเหตุทางธรรมชาติ และแปรเปลี่ยนตามฤดูกาลในแต่ละปี มิได้เกิดจากการที่จำเลยทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ จึงไม่ต้องรับผิด

 

แต่ศาลเห็นว่า กรณีบุคคลใดใช้สิทธิของตน เป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคาดคิดหรือคาดหมายได้ แม้สิทธิที่จะปฏิบัติการเพื่อยังให้ความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป บัญญัติให้เป็นสิทธิเฉพาะตัวของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ก็ตาม แต่การที่โจทก์ อาศัยอยู่ในบ้านและได้รับผลกระทบจากแสงสว่างที่สะท้อนจากอาคารของจำเลย สาดส่องเข้าในบ้านด้วย การกระทำของจำเลย ย่อมถือได้ว่า เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์

 

คดีนี้ต่อสู้กันมาถึง ๓ ศาล

สุดท้ายศาลฎีกาพิพากษาให้เจ้าของโครงการจ่ายค่าเสียหายแก่ร่างกายและจิตใจ ค่าตรวจสุขภาพรายปี ค่าเสียโอกาสใช้สอยพื้นที่หน้าบ้าน

โดยมีคำพิพากษา ให้ชดใช้ดังนี้

ให้เจ้าของโครงการอาคารชุด ใช้ค่าเสียหายแก่ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนค่าตรวจสุขภาพแก่โจทก์ทั้งสี่ คนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี (คดีนี้ มีโจทก์ยื่นฟ้อง 4 คน)

ค่าเสียโอกาสใช้สอยพื้นที่หน้าเรือนแถวทั้งสามหลังรวม ๗,๐๐๐ บาทต่อปี นับแต่วันฟ้อง จนกว่าเจ้าของโครงการนี้จะแก้ไขความเสียหายได้สำเร็จ หรือหมดสิ้นไปด้วยเหตุอื่น

และนี่ก็เป็นคดีตัวอย่าง ใครที่คิดจะสร้างตึกสูง ไม่ใช่ว่า สร้างในที่ดินตัวเอง แล้วจะทำอะไรอย่างไรก็ได้ หากสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ก็อาจจะต้องชดใช้ อย่างคดีนี้ก็เป็นได้

หมายเหตุ : รายการฎีกาชาวบ้าน เป็นรายการกฎหมายใกล้ตัว ออกอากาศ ทาง www.matichon.co.th โดยมี นายโอภาส เพ็งเจริญ คอลัมนิสต์สัพเพเหระคดี หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน และนางสาวเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน เป็นผู้ดำเนินรายการ