ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด ไฟแฮง ติดเมิน คุ้มเกินราคา

ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด ของวิสาหกิจชุมชนตำบลปิงโค้ง ไฟแฮง ติดเมิน คุ้มเกิ๋นราคา

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด 19,878 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 15,902,400 กิโลกรัม ซึ่งหลังการเก็บเกี่ยวและกะเทาะเปลือก/เมล็ด จะมีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรคือซังและเปลือกข้าวโพด 3,339,504 กิโลกรัม ต่อปี เกษตรกรส่วนมากจะเผาทำลายซังและเปลือกข้าวโพด ทำให้เกิดสภาวะหมอกควัน อากาศเป็นมลพิษ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาวและเทศบาลตำบลปิงโค้ง ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลปิงโค้งดำเนินการนำซังข้าวโพดมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง จากเศษวัสดุที่เหลือใช้ ไร้ราคา นำมาสร้างรายได้กว่า 1 ล้านบาท

 

ขั้นตอนการผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด

  1. นำซังข้าวโพด เผาในเตาเผาถ่านแบบไร้ควัน ที่ทำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร โดยบรรจุซังข้าวโพด 35-40 กิโลกรัม ต่อการเผาแต่ละครั้ง และใช้เวลาเผาประมาณ 1 ชั่วโมง จะได้ถ่านขี้แมว 20% (ประมาณ 8 กิโลกรัม)
  2. นำถ่านขี้แมวเข้าเครื่องตีป่นโม่ให้ละเอียดเป็นผง
  3. นำผงถ่านเข้าเครื่องผสม อัตราส่วน ผงถ่าน : แป้งมัน : น้ำ (10 กิโลกรัม : 1 กิโลกรัม : 7 กิโลกรัม)
  4. นำส่วนผสมเข้าเครื่องอัดแท่งและตัดตามขนาด
  5. นำถ่านอัดแท่งตากให้แห้งในโรงอบ 3-4 วัน จะได้ถ่านอัดแท่งซังข้าวโพด พร้อมบรรจุและจำหน่าย

คุณสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลปิงโค้ง กล่าวว่า ถ่านอัดแท่งซังข้าวโพดของวิสาหกิจชุมชนตำบลปิงโค้ง “ไฟแฮง (ไฟแรง) ติดเมิน (ติดนาน 2 ชั่วโมงครึ่ง) คุ้มเกินราคา ไม่มีควัน ไม่มีกลิ่น ไม่แตกประทุและแตกหักยาก” ราคาที่จำหน่ายกิโลกรัมละ 20 บาท จากซังข้าวโพดในพื้นที่ 3,339,504 กิโลกรัม เมื่อเผาแล้วจะได้ถ่านขี้แมว 667,900 กิโลกรัม แล้วนำมาอัดแท่งและจำหน่าย ในแต่ละปีสร้างรายได้กว่า 1 ล้านบาท

คุณสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

คุณนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรไถกลบทดแทนการเผาเพื่อให้โครงสร้างดินดี เพิ่มอินทรียวัตถุ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผลิตเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการเผา ลดหมอกควัน ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต สำหรับวิสาหกิจชุมชนตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 โดยมี คุณกิตติ คชฤทธิ์เป็นประธาน มีสมาชิก 15 คน และได้นำซังข้าวโพดมาแปรรูปเป็นถ่านอัดแท่ง เพิ่มมูลค่า นับว่าเป็นแบบอย่างในการหยุดการเผาที่เป็นรูปธรรม เกษตรกรมีรายได้จากการขายซังข้าวโพดในราคากิโลกรัมละ 1 บาท จากที่ไม่มีราคาเผาทิ้งกันโดยเปล่าประโยชน์และถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิสาหกิจชุมชนตำบลปิงโค้ง เลขที่ 214 หมู่ที่ 5 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (052) 001-340