SMEs ยุคใหม่ ทำงานเก่ง สร้างตัวไว แต่ไปต่อไม่ได้ เพราะ 3 ข้อนี้!

SMEs ยุคใหม่ ทำงานเก่ง สร้างตัวไว แต่ไปต่อไม่ได้ เพราะ 3 ข้อนี้!

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทอมธเนศ หรือ ทีทีไอ (Tomthanet Incubator) ความรู้ของผู้นำคือความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่ให้คำปรึกษาธุรกิจ SMEs และเทรนนิ่งผู้บริหารตลอดจนพนักงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เผยปัญหาที่ SMEs รุ่นใหม่ประสบในช่วงปี 2564-2566 คือ นักธุรกิจรุ่นใหม่สร้างตัวได้เร็วแต่ไม่สามารถรักษาความสำเร็จระยะยาวได้ โดยพบว่าธุรกิจที่ประสบปัญหา 3 อันดับแรก ได้แก่ Social Commerce หรือ Live Commerce, ธุรกิจสุขภาพ และธุรกิจความงาม แนะสมการแก้ Pain Point ปรับที่ Mindset เจ้าของกิจการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรจากบนลงราก เน้นสร้างบรรยากาศการทำงานรูปแบบ Hybrid Work ที่ดี และปลูกฝังเป้าหมายการพัฒนาตนเองของพนักงานในยุคใหม่

คุณธเนศ ลีลาภรณ์ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทอมธเนศ (Tomthanet Incubator) หรือ ทีทีไอ กล่าวถึงที่มาของศูนย์ฯ ว่า ทีทีไอ มาจากการ Re-Skill และ Up-Skill ของตนซึ่งเคยมีประสบการณ์ทำธุรกิจเครือข่ายและสร้างทีมตัวแทนขายมายาวนานกว่า 20 ปี โดยตนเป็นผู้ก่อตั้ง The Clover Group มีตัวแทนราว 10,000 คน ทำยอดขายในธุรกิจมากกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี ต่อเนื่องถึง 10 ปี ก่อนที่จะตัดสินใจเกษียณเร็วตามแผนที่วางไว้

คุณธเนศ ลีลาภรณ์ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทอมธเนศ (Tomthanet Incubator) หรือ ทีทีไอ

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เจ้าของธุรกิจ SMEs ที่รู้จักกันมักจะมาขอคำปรึกษาทั้งเรื่องการดำเนินธุรกิจและยอดขาย ซึ่งเมื่อให้คำแนะนำไปก็ปรากฏว่าผู้ประกอบการนำไปปรับใช้แล้วได้ผลดี จึงเกิดการบอกต่อ มีผู้มาขอให้เป็นที่ปรึกษาฯ มากขึ้น

ซึ่งตนมองว่าสาเหตุที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต ไม่ได้มาจากเจ้าของหรือที่ปรึกษาฯ แต่มาจากการสร้างระบบและวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานทุกคนออกมาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทีมงานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการบ่มเพาะความรู้ให้ SMEs รุ่นใหม่ โดยได้ทดลองปรับจากแนวทางการสร้าง PASSION & GOAL ของตัวแทนขายในธุรกิจเครือข่ายที่ตนเคยทำสำเร็จมาแล้ว

พบ Pain Point ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประสบความสำเร็จไวแต่ไปต่อไม่ได้

ในช่วง 4-5 ปีนี้ พบว่า เจ้าของธุรกิจ SMEs รุ่นใหม่ สร้างตัวได้ไว ประสบความสำเร็จเร็ว เช่น ธุรกิจ E-Commerce, ไลฟ์ขายของออนไลน์, ธุรกิจสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ และธุรกิจด้านความงาม โดยจะเห็นว่ามีผู้ประกอบการหลายรายทำรายได้สูงถึงขั้นเปลี่ยนวิถีชีวิตของเจ้าของ แต่ขณะเดียวกันก็พบว่า ทำอยู่ได้ไม่นานก็เลิก ทั้งๆ ที่ธุรกิจมีโอกาสเติบโตไปต่อได้ แต่เจ้าของกิจการกลับหมดไฟ โดยพบ Pain Point 3 อันดับแรก  คือ

1. ขาดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเสมือนการอยู่ในบ้านเมืองที่ไร้กฎเกณฑ์ พนักงานทำงานตามใจตัวเอง ขาดระเบียบวินัย ทำเรื่องไม่ดีกันในองค์กรจนเป็นเรื่องปกติ อาจเกิดการทุจริต ขาดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity) ส่งผลให้ขยายตัวธุรกิจและยอดขายได้ยาก

2. ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เมื่อมอบหมายงานเกิดความไม่เข้าใจที่ชัดเจน จนทำให้ผลงานน้อยกว่าศักยภาพที่ควรเป็น ทำให้พนักงานมีอคติต่อคนในที่ทำงานด้วยกัน เกิดความขัดแย้ง แบ่งพรรคแบ่งพวก องค์กรพัฒนาต่อได้ยาก และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของเจ้าของได้

3. ขาดบรรยากาศการทำงานที่มีความสนุก ทำให้พนักงานทำงานแบบหมดใจ ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ คุณภาพงานลดลง บรรยากาศที่ไม่ดียังส่งผลให้มีอัตรา Turnover Rate สูง ไม่สามารถรักษาคนเก่งไว้ในองค์กรได้ พนักงานสะสมความเครียดจนสร้างผลงานที่ดีไม่ได้

TTI แนะสิ่งแรกที่ต้องรับมือ เมื่อเจอปัญหา คือ เจ้าของกิจการปรับ MINDSET

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มาด้วยปัญหาที่ปลายเหตุ โดยไม่รู้ถึงต้นตอ TTI จะช่วยให้ผู้ประกอบการวิเคราะห์ และสำรวจระบบการจัดการในองค์กรตนเอง เป็นเสมือนกระจกสะท้อนให้เข้าใจที่มาของปัญหาอย่างถ่องแท้และเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยน

สิ่งนี้เรียกว่าการปรับ Mindset ผู้ประกอบการ โดย TTI จะบ่มเพาะให้เขาเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร เห็นคุณค่าของพนักงานและลูกค้า จากนั้นจะมีหลักสูตรในการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร และมีการสอนออกแบบ Core Values & Key Behavior ในองค์กรมารองรับสำหรับเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างธุรกิจให้สำเร็จในระยะยาว

“เราสอนวิธีในการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในองค์กร สอนระดับการสื่อสาร Level ต่างๆ ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้จัดการ จนถึง ฝ่ายปฏิบัติงาน สอนเทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ทำให้ลด Pain Point ทั้ง 3 หัวข้ออย่างมีนัย จากการอบรมมาแล้ว 4 รุ่น และ In House Training รวมกว่า 23 บริษัท เจ้าของธุรกิจ 100% ให้ข้อมูลว่า พนักงานมาทำงานมีความสุขเพิ่มขึ้น การทำงานระหว่างแผนกดีขึ้น มีกิจกรรมระหว่างพนักงานมากขึ้น Turnover Rate ลดลง ฯลฯ

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการหลายรายเพิ่มสวัสดิการดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานดีขึ้น มีการส่งผู้บริหารตำแหน่งสูงในบริษัทมาเรียนเพิ่ม เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการ บางบริษัทนำแนวคิด Core Values ไปใช้ในการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงาน ทำให้ได้คนที่เหมาะสมกับงานตั้งแต่แรก และสุดท้าย แม้ไม่ใช่เป้าหมายหลักของหลักสูตร แต่ด้วยบรรยากาศการทำงานที่ดี ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งผลต่อการบริการลูกค้า แปลงกลับมาเป็นยอดขาย ซึ่งหลายบริษัทสามารถทำ New High ได้อย่างไม่น่าเชื่อ” คุณธเนศ กล่าวทิ้งท้าย

ปัจจุบัน ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทอมธเนศ มีหลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. คอร์สการสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทำให้องค์กรยั่งยืนเข้ากับยุคปัจจุบัน และ 2. การสร้างผู้นำในองค์กรด้วยรอบประชุม สำหรับผู้บริหารองค์กรขนาด 30 คนขึ้นไป ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถทดลองเรียนคอร์สการสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจได้ ออนไลน์ฟรี 2 ชั่วโมง ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/43EUCqs ติดตามความเคลื่อนไหวเคล็ดลับการทำธุรกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ทาง https://www.facebook.com/tomthanetincubator/