ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ SMEs มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ด้วยหลักการ LEAN

ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ SMEs มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ด้วยหลักการ LEAN

จากกระแสความยั่งยืน (ESG) ที่กำลังเป็นที่สนใจในช่วงนี้ และจะยังคงเป็นหลักในการพัฒนาองค์กรต่อไป แต่จะทำอย่างไรให้ไปถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในคำตอบของกระบวนการผลิต กระบวนการปฏิบัติงานอันนำไปสู่ การลดต้นทุน การลดความสิ้นเปลือง รวมไปถึงการลดปริมาณขยะลงได้

LEAN จึงเป็นกุญแจอีกดอกที่ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพ และนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน finbiz by ttb ขออธิบายหลักการ LEAN เบื้องต้นว่า คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญกับธุรกิจเป็นอย่างมาก

LEAN คือ การลดความสูญเปล่า ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้ธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพ เน้นที่การมองหาความสูญเปล่า (Waste) และ ลดละเลิกความสูญเปล่านั้น ภายใต้แนวคิด “พยายามทุกวิถีทางในการลดความสูญเปล่า ในกระบวนการทำงานลงทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งไม่มีความสูญเปล่าอีกต่อไป เพราะลูกค้ายอมจ่าย เพื่อให้ได้คุณค่า (ไม่ได้จ่ายให้กับ ความสูญเปล่า)

โดยความสูญเปล่า มีทั้งหมด 7+2 ประการ ดังนี้

1. Over Production : ผลิตมากเกินความจำเป็น

2. Over Processing : ทำงานซ้ำซ้อนเกินไป

3. Transportation : เคลื่อนย้ายงานเกินความจำเป็น โดยเน้นที่การเคลื่อนที่ของสิ่งของ เช่น วัตถุดิบ

4. Inventory : เก็บสินค้าเกินความจำเป็น

5. Motion : ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนไหว โดยไม่จำเป็น เน้นที่การเคลื่อนที่ของพนักงาน เช่น การวาง Workstation ที่ไม่ดีพอ ซึ่งสามารถใช้กิจกรรม 5 ส. ช่วย (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย)

6. Waiting : มีงานรอคอย ทำให้ต้องเสียเวลาไปเปล่าๆ

7. Defects : เกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานเสมอ

และอีก 2 ประการ ที่มักเกิดขึ้น ได้แก่

8. การไม่ใช้ความสามารถ หรือศักยภาพของบุคลากรให้เต็มที่

9. การทำงาน หรือสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Lack of Safety)

อุปสรรคของ LEAN

1) การใช้หลักการ LEAN กับองค์กรต้องอาศัยความใส่ใจของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร หากไม่เอาจริงเอาจัง จะไม่สำเร็จและเป็นการสูญเปล่า

2) เมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ การที่องค์กร LEAN มากๆ อาจทำให้การดำเนินธุรกิจไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง

จะเห็นได้ว่า หากองค์กรสามารถสร้างผลผลิตโดยปราศจากความสูญเปล่า ลดต้นทุน ลดการใช้ทรัพยากรลงได้ รวมไปถึงในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพ และการสร้างสภาพการทำงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง finbiz by ttb ได้พัฒนาหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb เป็นหลักสูตรเพื่อให้ธุรกิจสามารถก้าวผ่านความท้าทายของโลกปัจจุบัน ปรับตัวตอบโจทย์ยุคดิจิทัล พร้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

LEAN for Sustainable Growth by ttb รุ่น18 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์โปรแกรมการเรียนรู้ 8 วัน ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึง 5 สิงหาคม 2566 เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 26 พฤษภาคม 2566 อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจสามารถสมัครหลักสูตร LEAN for Sustainable Growth by ttb ได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/fin-biz-lean หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08 1172 1166