SUCHADA เครื่องสำอาง จาก สารสกัดใบไผ่ไทย นวัตกรรมใหม่ น่าจับตา!

SUCHADA (สุชาดา) เครื่องสำอาง จาก สารสกัดในใบไผ่พันธ์ุไทย นวัตกรรมใหม่ ที่น่าจับตา!

‘SUCHADA’ (สุชาดา) แบรนด์เครื่องสำอางไทยที่มีสารสกัดจากใบไผ่สายพันธ์ุ ‘ซางหม่น’ ที่พบได้ในประเทศไทย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากโจทย์ของกลุ่มเกษตรกร จ.สระแก้ว ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มของต้นไผ่

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ทีมวิจัยด้านเคมีได้ทำการศึกษาทุกส่วนของไผ่ จนพบว่าใบไผ่สายพันธุ์ดังกล่าวมีสารประกอบสำคัญเรียกว่า ‘ไอโซออเรียนติน’ (isoorientin) เป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีคุณสมบัติเป็นสาร antioxidant (อ้างอิงจาก Yaqian Cheng และคณะ Journal of Ethnopharmaccology, volume 306, 116166, 2023 และ Haimei Li และคณะ Industrial Crops & Products, volume 178, 114609, 2022) ด้วยความคาดหวังว่า สารดังกล่าวเมื่อนำมาพัฒนาเป็นสูตรสำอางแล้วจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผิวมีความชุ่มชื้นและแลดูแข็งแรงขึ้น เกิดเป็น ‘SUCHADA’ (สุชาดา)

จากการวิจัยสกัดและคิดค้นสูตรในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ กว่า 5 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทำให้ได้อนุสิทธิบัตร และได้สารสำคัญที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดจนได้สูตรสำอาง ที่ผ่านการทดสอบและได้มาตรฐาน เพื่อให้คนไทยได้ใช้สูตรสำอางที่พัฒนาจากสารสำคัญในประเทศ

รวมถึงเป็นการนำเสนอเรื่องราวของการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ รวมทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้รับการคิดค้นและพัฒนามาอย่างดี ผู้วิจัยได้นำไปประกวดในเวทีนวัตกรรมของนานาชาติ ภายใต้การสนับสนุนของ วช. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำให้สังคมได้เห็นถึงการพัฒนาวัสดุเหลือทิ้ง เช่น ใบไผ่ นำมาสกัดให้ได้สารสำคัญและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ และได้รับรางวัลนวัตกรรม จากหลายเวที

อาทิ ในปี 2021 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจาก Invention Geneva Salon International Des Inventions ของผลิตภัณฑ์ Serum of Bamboo Extract for Sensitive Skin และได้รับรางวัล Special Prize จาก Korea Invention Promotion Association ในงานเดียวกัน ในปีเดียวกัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จาก Japan Design Idea & Invention Expo ของผลิตภัณฑ์ Micellar cleansing water and cosmetic products from bamboo leaf extract

และ ในปี 2022 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจาก Invention Geneva Salon International Des Inventions ของผลิตภัณฑ์ Isoorientin from bamboo leaf extract for cosmetic products เหล่านี้นับเป็นรางวัลให้กับนักวิจัยที่ได้ทุ่มเทแรงกายในการศึกษาวิจัยกว่า 5 ปีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีๆ เพื่อให้คนไทยได้ใช้ของดี รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Circular Economy และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ผลิตภัณฑ์ ‘SUCHADA’ (สุชาดา) ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ Biosafety Level 2 การทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง (Clinical Test) จำนวนกว่า 300 ราย ที่ประกอบด้วยเพศชาย เพศหญิง ในกลุ่มอายุต่างๆ ที่หลากหลาย

ซึ่งพบว่าสารสกัด ‘ไอโซออเรียนติน’ (isoorientin) ให้ผลลัพธ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน ซึ่งปัจจุบันสารสกัด ‘ไอโซออเรียนติน’ (isoorientin) ภายใต้แบรนด์ SUCHADA’ (สุชาดา) ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร และได้จดแจ้งเป็นเครื่องสำอางจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของผู้พัฒนาในนามของคณะวิทย์ มธ.

การพัฒนาสกินแคร์ภายใต้แบรนด์ ‘SUCHADA’ (สุชาดา) ของคณะวิทย์ มธ. ถือเป็นต้นแบบของการนำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ที่ให้ผลลัพธ์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร โดยมีองค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) อยู่ด้วย ได้แก่

การลดขยะจากภาคเกษตรกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร อีกทั้งยังสร้างมูลค่าให้กับงานวิจัยไทย ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เติบโตได้ทั้งห่วงโซ่ โดยขณะนี้ผู้พัฒนามีแผนวางจำหน่าย ‘SUCHADA’ (สุชาดา) ที่ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นแห่งแรก โดยตั้งราคาจำหน่ายไว้ที่เซตละ 1,000 บาท ได้ครบทั้ง 5 ชิ้น ได้แก่ 1. เซรั่ม 2. ครีมบำรุง 3. โฟมล้างหน้า 4. ไมเซล่า 5. ครีมกันแดด เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงบิวตี้โปรดักต์คุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้

“โดยทั่วไปต้นไผ่จะมีระยะเวลาเติบโตก่อนเก็บเกี่ยวลำต้นประมาณ 3 ปี ซึ่งระหว่างนั้นเกษตรกรจะไม่มีรายได้จากการเพาะปลูก และส่วนใหญ่เป็นของเหลือทิ้ง นั่นคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสกินแคร์จากใบไผ่สายพันธุ์ไทย ภายใต้แบรนด์ ‘SUCHADA’ (สุชาดา) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่นำมาสู่การใช้งานจริง”

“และส่งผลดีทั้งภาคเกษตรกรรม การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและงานวิจัยของไทย ซึ่งคณะวิทย์ มธ. พร้อมชู SUCHADA Model กับแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งต่อแนวคิดนี้ไปยังคนรุ่นใหม่ สร้างกำลังคนแห่งอนาคต (Future Workforce) ภายใต้แนวคิด ‘SCI+BUSINESS’ ปั้นเด็กวิทย์คิดประกอบการ ที่พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อปลุกไฟในเส้นทางสายวิทยาศาสตร์ โดยตอบโจทย์ 3 เป้าหมายของ Gen Z ได้แก่ งานก้าวหน้า รายได้มั่นคง และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์” รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ผู้สนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคะแนนใน TCAS รอบต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tuadmissions.in.th, https://www.facebook.com/SciTU/ หรือติดต่อ 02-564-4490 ต่อ 2094