อยาก กู้ขอสินเชื่อ ให้ผ่าน เพราะธุรกิจชอร์ต หมุนเงินไม่ทัน ต้องทำแบบนี้!

เจ้าของกิจการรู้ไว้! อยาก กู้ขอสินเชื่อ ให้ผ่าน เพราะธุรกิจชอร์ต หมุนเงินไม่ทัน ต้องเตรียมตัว และ ทำแบบนี้!

ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ ที่เรียกได้ว่าอยู่ในยุคคนรัดเข็มขัด ข้าวของแพง คนใช้จ่ายน้อย ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ มียอดขายยอดรายได้ลดลง จึงนำมาสู่การ หาเงินมาหมุนเพื่อให้ธุรกิจได้ไปต่อ หนึ่งในวิธีการยอดนิยมคือการ กู้ขอสินเชื่อ

แต่เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจไม่นาน และไม่มีหลักประกันที่จะนำไปขอสินเชื่อจากธนาคาร แต่มีความต้องการที่จะขอสินเชื่อ ต้องทำอย่างไรถึงจะได้กู้ผ่าน ได้วงเงินตามที่ต้องการ K SME ได้อธิบายไว้ว่า

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การขอสินเชื่อแล้วอาจจะได้รับอนุมัติสินเชื่อ แต่วงเงินแตกต่างกัน หรืออาจจะไม่ได้รับอนุมัติก็ได้นั้น ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวให้พร้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสได้รับอนุมัติมากขึ้น ดังนี้

1. เตรียมเอกสารให้ครบและเป็นปัจจุบัน

  • เอกสารส่วนตัวของผู้กู้ เพื่อระบุตัวตนของผู้กู้ได้ อาทิ สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี), สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์, สำเนาบริคณห์สนธิ, สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • เอกสารแสดงรายได้หรือการเดินบัญชีเข้าออกของธุรกิจ เพื่อสะท้อนรายได้ที่แท้จริง ได้แก่ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน, บิลการค้า, สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  • เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน (กรณีสินเชื่อรถช่วยได้) ได้แก่ สำเนาทะเบียนรถ, กรมธรรม์ประกันภัยชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี)
  • ธนาคารอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการอนุมัติด้วยเช่นกัน ต้องสอบถามให้ดี

2. เช็กภาระผ่อนที่มีปัจจุบัน

เพื่อประเมินว่า เมื่อรวมกับเงินกู้ก้อนใหม่ จะยังผ่อนชำระไหวหรือไม่ เช่น มีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือน มีภาระผ่อนเดิมอยู่ที่ 10,000 บาทต่อเดือน (ผ่อนภาระหนี้ไม่ควรเกิน 40% ของรายได้***) ในภาพรวมคือ ผ่อนไม่ควรเกิน 40,000 บาทต่อเดือน ดังนั้น (วง)เงินกู้ใหม่ จะผ่อนชำระเพิ่มได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ : ***สินเชื่อบางประเภทอาจมีเกณฑ์ผ่อนชำระต่ำหรือสูงกว่านี้

3. สำรวจพฤติกรรมการผ่อนชำระหนี้ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร

ดูได้จากประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา การเดินบัญชีเข้าออกของธุรกิจจะมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะขอสินเชื่อธุรกิจหรือสินเชื่อบุคคล ดังนั้น การเตรียมเอกสารต่างๆ ประกอบการขอสินเชื่อ เช็กภาระเดิม (ถ้ามี) และพฤติกรรมการผ่อนชำระหนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติ(วง)เงินกู้

เตรียมทุกอย่างแล้วยัง กู้ไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร?

เป็นคำถามยอดฮิตมากสำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อไม่ผ่าน แต่เหตุผลของการปฏิเสธสินเชื่อ อาจจะมาจากเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว แล้วผู้ขอกู้จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ให้การขอสินเชื่อครั้งถัดไป มีโอกาสสูงขึ้นที่จะได้(วง)เงิน ทำได้ดังนี้

1. คนที่เคยมีประวัติไม่ดีทางการเงิน

ต้องปรับปรุงพฤติกรรมการจ่ายคืนหนี้ในระบบ เช่น จ่ายเงินกู้/หนี้บัตรเครดิต/หนี้อื่นๆ ให้ตรงตามกำหนดให้ดีอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 12-24 เดือน เพื่อให้สถาบันการเงินเห็นความตั้งใจในการผ่อนชำระที่ดี

2. กรณีไม่หมุนเวียนบัญชีกับธนาคาร (เงินเข้า-ออก)

ให้ปรับพฤติกรรมโดยให้มีการนำเงินรายได้ของธุรกิจเข้าบัญชีหรือให้ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้าเข้าบัญชีทุกครั้งและเมื่อมีการจ่ายค่าสินค้าหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกิจการให้จ่ายเงินออกจากบัญชีสม่ำเสมออย่างน้อย 6 เดือน พร้อมทั้งให้จดบันทึกรายรับรายจ่ายในสมุดทุกครั้ง

3. คนที่เอกสารไม่ครบ/ล่าช้า

เอกสารส่วนใหญ่ที่มักจะเตรียมไม่ครบ ได้แก่ เอกสารที่แสดงรายได้ (สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน/50 ทวิ/Statement ของทุกสถาบันการเงิน) หรือ บิลการค้า (บิลซื้อ/บิลขาย) เพราะฉะนั้น ถ้าถูกปฏิเสธเนื่องจากเอกสารไม่ครบ ให้เตรียมเอกสารและยื่นเรื่องใหม่โดยเว้นระยะเวลาตามที่ธนาคารกำหนด

4. สำหรับคนที่มีบัตรเครดิตหลายใบ

ขอแนะนำให้ยกเลิกบัตรเครดิตที่ไม่ได้ใช้ เพราะสถาบันการเงินจะนำวงเงินของบัตรเครดิตทั้งหมดมาคำนวณเป็นภาระหนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้วงเงินบัตรเครดิตก็ตาม