Big Data มีประโยชน์ต่อ ธุรกิจ นำมาใช้ไม่ยาก 3 ขั้นตอน ทำได้เลย

ผู้ประกอบการรู้ไว้! Big Data มีประโยชน์ต่อ ธุรกิจ นำมาใช้ไม่ยาก 3 ขั้นตอน ทำได้เลย

สำหรับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการและ SMEs แล้ว Big Data คือแหล่งรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงกลายเป็นขุมทรัพย์ที่แต่ละองค์กรสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อให้ได้ Insight ที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินธุรกิจสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆ

รวมไปถึงคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงลึกได้มากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบดั้งเดิมในอดีต ดังนั้น ธุรกิจเล็กหรือใหญ่ จึงควรใช้ Big Data นำมา Transform องค์กร ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคยุคดิจิทัลอย่างตรงจุด

ทั้งนี้ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการหลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรต้องการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานด้านใด ในปัจจุบันนิยมทำ Big Data Analysis เพื่อใช้สำหรับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต หรือก็คือเพื่อใช้ดูแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้น

โดยขั้นตอน นำ Big Data มาใช้ประโยชน์ ก็ไม่ยาก อ่าน 3 ขั้นตอนนี้ จาก ธนาคารกรุงเทพ แล้วจะเข้าใจ

1. การรวบรวมข้อมูลและนำมาจัดเก็บ (Storage)

เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลที่มีคุณภาพ ข้อมูลที่มีประโยชน์ ข้อมูลรูปภาพ วิดีโอ รวมไปถึงไฟล์เสียง


2. การประมวลผล (Processing)

เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาไว้ในที่เดียวกัน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาจัดเเบ่งเป็นหมวดหมู่โดยข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ต้องมีความสัมพันธ์กัน และนำมาเปลี่ยนรูปแบบเพื่อเอาเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล

3. การวิเคราะห์และนำเสนอ (Analysis)

เมื่อได้ข้อมูลจากการประมวลผลแล้ว ข้อมูลที่ได้จะมีการจัดเรียงแล้วในหลายมิติ จะถูกนำมาวิเคราะห์หา Pattern ของข้อมูลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น หาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ การหาแนวโน้มของลูกค้า เป็นต้น สู่การนำข้อมูลเหล่านั้นมาหาข้อสรุป พัฒนา และต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด