ไม่อยากว่างงาน ต้องมีทักษะเหล่านี้ ในโลกการทำงานยุคใหม่ 

ไม่อยากว่างงาน ต้องมีทักษะเหล่านี้ ในโลกการทำงานยุคใหม่ 
ไม่อยากว่างงาน ต้องมีทักษะเหล่านี้ ในโลกการทำงานยุคใหม่ 

ไม่อยากว่างงาน ต้องมีทักษะเหล่านี้ ในโลกการทำงานยุคใหม่ 

จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการควบคุมการระบาด เช่น การซื้อสินค้า การทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ

นอกจากนี้ ในหลายอุตสาหกรรมก็เริ่มมีการปรับตัวเช่นเดียวกัน ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมทางการแพทย์ที่มี Telemedicine โดยเป็นการให้บริการทางการแพทย์ผ่าน VDO Conference ซึ่งจะไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ ในภาคอุตสาหกรรมมีการนำหุ่นยนต์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามามากขึ้น

จะเห็นได้ว่ารูปแบบธุรกิจต่างๆ ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลเข้ามามีความสำคัญมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ความต้องการตำแหน่งงานเดิมที่เคยมีอยู่ลดลงหรือหายไป โดยเฉพาะแรงงานในภาคบริการหรือแรงงานขาดทักษะ เช่น แคชเชียร์ หรือพนักงานเสิร์ฟ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน อาจมีตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานทำให้ความต้องการแรงงานใหม่ไม่พอดึงแรงงานว่างงาน ดังนั้น มีแนวโน้มสูงที่แรงงานกว่า 7 แสนคนที่ตกเป็นผู้ว่างงานอาจไม่สามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในตำแหน่งงานเดิมและตำแหน่งงานใหม่ได้ทั้งหมด

ดังนั้น แรงงานควรเตรียมความพร้อม Upskill และ Reskill เพื่อให้สามารถไปอยู่ในสายงานที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตได้

โดยทักษะสำคัญที่ต้องมีคือ ทักษะทางด้านดิจิทัล เนื่องจากเทคโนโลยีจะเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจ ในรายงานของ World Economic Forum (WEF) ปี 2563 บ่งชี้ว่ามีเพียง 54.9% ของแรงงานไทยที่มีองค์ความรู้ด้านทักษะดิจิทัล (อันดับที่ 89 จาก 140 ประเทศทั่วโลก)

ดังนั้น เพื่อให้สามารถอยู่รอดในตลาดแรงงานได้จึงควรเร่งสร้างทักษะเหล่านี้ ทางภาครัฐควรเข้ามามีส่วนช่วยในการ Upskill/Reskill ให้กับแรงงานได้ โดยปัจจุบันมีสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DiSDA) ที่จะมีการจัดอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน

แม้ว่าบางตำแหน่งงานจะมีเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้ แต่งานบางอย่างยังคงต้องอาศัยประสบการณ์ในการจัดการ เช่น ทักษะการสื่อสาร ความเข้าอกเข้าใจ ซึ่งยังเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทำได้

นอกจากนี้ ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่กำหนดของพนักงานในระดับปฏิบัติการ หรือความละเอียดรอบคอบ ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ก็ยังเป็นทักษะพื้นฐานที่ต้องมี และเป็นสิ่งที่สำคัญต่อองค์กรควบคู่ไปกับทักษะทางด้านดิจิทัล

นอกเหนือไปจาก Soft Skill ทักษะทางสังคม, Hard Skill ทักษะด้านความรู้ นั้นคือ Meta Skill ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นทักษะใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เป็นแนวคิดที่ว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยต้องมีความสามารถมีทัศนคติที่ดีพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นอีกทักษะที่เพิ่มขึ้นมาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ที่มา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย