มนุษย์เงินเดือนควรรู้ 5 ทักษะสำคัญ ที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานไทย

มนุษย์เงินเดือนควรรู้ เปิด 5 ทักษะสำคัญ ที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ได้แชร์ข้อมูลที่น่าสนใจ จาก The Future of Jobs Report 2020 ที่ระบุว่า ในปี 2025 หรือปี 2568 จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมากขึ้น และ นายจ้างกว่า 90% มีความคาดหวังว่าทักษะใหม่ๆ ที่จะได้จากการเรียนรู้หน้างาน อีกทั้ง ทักษะการทำงานบางอย่าง ทั้งทักษะด้านความรู้ (Hard skills) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft skills) ที่ตลาดงานต้องการในปัจจุบัน และยังคงมีความสำคัญในอนาคต

หากดูในประเทศไทย ทักษะสำคัญที่จะเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน ได้แก่

• ทักษะคิดวิเคราะห์และนวัตกรรม : รู้จักคิดวิเคราะห์ ช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างถาม จับประเด็น แยกแยะและเชื่อมโยง นำไปสู่การคิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

• การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน : มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหา

• การเรียนรู้เชิงรุก : เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือทำด้วยตัวเอง ฝึกคิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กลุ่มพร้อมร่วมกันแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

• ทักษะการคิดวิเคราะห์ : เป็นคนที่มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ คิดวิเคราะห์ตามหลักเหตุผล และประเมินความถูกต้อง มีความสมเหตุสมผล โดยใช้วิจารณญาณของความเป็นมนุษย์

• ทักษะความคิดสร้างสรรค์ : เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ มีความคิดริเริ่มและกล้าที่จะทำในสิ่งใหม่