อพท. จับมือ จุฬาฯ ปั้นแบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” ชูลวดลายโบราณ แมงมุมอ้อมยุ้มตีนหมี

ดร.ชุมพล  มุสิกานนท์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เผยว่า แบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” มีที่มาจากการที่ชุมชนกลุ่มทอผ้าในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ประกอบด้วย อำเภอเมืองน่าน ได้แก่ กลุ่มทอผ้าโฮงเจ้าฟองคำ ตำบลในเวียง กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง ตำบลบ่อสวก กลุ่มทอผ้าบ้านนาปงพัฒนา ตำบลนาซาว

กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย ตำบลดู่ใต้ และกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง ตระหนักในคุณค่าของผ้าทอ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน แบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” โดย อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เข้ามาเชื่อมการทำงานระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ผ้าทอ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และการทอผ้ารูปแบบใหม่ และสร้างตลาดผู้บริโภคที่หลากหลาย มีช่องทางการจัดจำหน่ายและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น พร้อมนำคนรุ่นใหม่เข้าร่วมเพื่ออนุรักษ์ผ้าทอเมืองน่านให้สืบทอดต่อไปได้

“แบรนด์ น่านเน้อเจ้า เป็นแบรนด์ที่ถูกสร้างจากความเป็นเจ้าของของทุกคนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เป็นสินค้าของแท้ดั้งเดิมจากท้องถิ่น ที่สร้างรายได้เข้ามาพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ถือได้ว่าเป็นการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐที่มุ่งเน้นเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม” ดร.ชุมพล กล่าว

ด้าน รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ กล่าวว่า ภายใต้การสร้างผ้าทอเมืองน่านออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ผ่านแบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” เพื่อเป็นการสร้างความรู้จักผ้าทอเมืองน่านให้กับผู้บริโภค และสร้างตลาดผ้าทอเมืองน่านให้ใหญ่มากยิ่งขึ้น โดยสิ่งแรกที่จำเป็นต้องทำในการสร้างแบรนด์คือ การจัดการความรู้ เพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่า ถ่ายทอดความรู้และคุณค่าของผ้าทอเมืองน่านออกไปสู่ภายนอก ผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆ และการเพิ่มมูลค่า โดยการสร้างมาตรฐานทางการผลิต และการสร้างบรรจุภัณฑ์ เป็นการสร้างมูลค่าภายในตัวของผลิตภัณฑ์เอง สร้างความน่าสนใจและกระตุ้นให้ผู้คนอยากซื้อเพื่อสร้างการยอมรับจากผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอเมืองน่านควรค่าแก่การซื้อ

“จุดเด่นของผ้าทอมือพื้นเมืองน่าน คือลวดลายบนผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียว และการทอมีต้นกำเนิดมาจากภูมิปัญญาชุมชน ผสมผสานกับจินตนาการของช่างทอ ก่อเกิดเป็นลวดลายอันสวยงามและมีเรื่องราวที่น่าสนใจ เป็นการสืบสานให้วิถีการทอผ้ายังคงอยู่ ได้แก่ ลายน้ำไหลหยดน้ำ แสดงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของเมืองน่าน ลายบ่อสวกที่แกะลวดลายมาจากปากไหโบราณอายุกว่า 700 ปี ลายดาวล้อมเดือนแสดงถึงความประณีตในการทอผ้าของหญิงสาวจนมีชายหนุ่มมาหมายปอง ผ้าตาโก้งที่ใช้ในวิถีชีวิตชาวน่านมานานกว่า 100 ปี ลายแมงมุมอ้อมยุ้มตีนหมีมาจากความเชื่อที่ว่าจะปกป้องอันตรายให้กับผู้สวมใส่” รศ.ดร.สุเนตร กล่าว

สำหรับผู้สนใจเยี่ยมชมกระบวนการถักทอผ้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน โทรศัพท์ (054) 771-458-9